Stormænd og konger

Nu er vi kommet helt i spidsen af samfundet. Vi grundlægger Danmark og henter gennem giftemål inspiration udefra, samtidig med at vi bevarer det nordiske islæt. Vi konspirerer stadig mod os selv, samtidig med at vi myrder hinanden og andre, men vi slipper godt fra både at opbygge og pantsætte Danmark

Tip 19 Oldeforældre
Fra og med tip 19 begynder jeg en ny måde at beskrive familien på, nu gør jeg familierne færdige, således starter jeg med familien Barfoed altså tip 18 nr. 4096, hvis forældre får nr.2 og 3, når jeg er færdig med denne familie fortsætter jeg med næste tip 18, hvis vedkommende har forfædre der går videre. "Børne anerne" er med kursiv. Tip 19 børnene henviser til ders placering i år ca. 1200 - 1500.

                           Barfødderne


I de kommende generationer bevæger vi Barfødder os mod Danmark for at blive rådmand i Randers og derefter opnå aldelsbrev, men før den tid var vi en væsentlig del af det selvstændige kongerige Isle of Man, i perioder var vi en slags underkonger under den engelske konge, men uanset om vi var selvstændige konger eller underkonger, søgte vi at etablere og fastholde vores magt position, også hvis det var nødvendigt gennem myrderier af os selv, men trods vores ihærdige forsøg på at bevare og opbygge den engelske magt, endte vi altså efter en tur til Norge i Randers
.

Tip 19 Oldeforældre 

2. Thorleif Haraldsson

-

Kongesøn f.omk.1280

         1. Halstein Thorleifsson

før 1302-

eft.1345 (4096)

3.

Maghild Godredsdatter

Tip 20 Oldeforældre

4. Harald 5. Konge af Isle of Man

f.før 1248 død 1287 Norge

Harald V tilranede sig kongemagten efter at have myrdet Reginald IV og med støtte af den engelske konge Henry III. Men herredømmet varede kun nogle få år, hvorefter Magnus IV. blev konge med støtte af den norske kong Håkon

-

2. Thorleif Haraldsson Kongesøn f.omk.1280

6. Godred 8. Konge  død 1275

 3.Maghild Godredsdatter

Tip 21 Oldeforældre

f.før 1229 død omk.1231 på Lewis
 GodredVI Don måtte dele riget med sin broder Olaf IV the Black. Godred fik øerne nord for Isle of man og Olaf the Black fik Isle of Man


8. Godren 6. Don Konge af Isle of Man

 3. Harald 5. Konge af Isle of Man  f.før 1248 død 1287 Norge

12. Magnus 4. Konge af Isle of Man

  6. Godred 8. Konge  død 1275
     

f.før 1252 død24 Nov 1265 Castle Rushen, Isle of Man

 Tip 22 Oldeforældre

f.før 1177 død eft.1229
Reginald boede mest på Castle Rushen på Isle of Man. Hans regeringstid endte med at en af hans brødre Olaf the Black gjorde oprør mod Reginald i 1226

16.  Reginald 3. Konge af Isle of Man

 8. Godren 6. Don Konge af Isle of Man f.før 1229 død omk.1231

17. Sister Of Lavon

f.før 1219 død 1237 St. Patrick Isle begravet Rushen Abbey
Efter en fejde med Godred Don i 1231 blev han konge over hele Man imperiet. Men han anerkendte dog den engelske konge Henry III

24. Olav 4. Black Konge af Isle of Man

   12. Magnus 4. Konge af Isle of Man  f.før 1252 død 24 Nov 1265

Tip 23 Oldeforældre

f.før 1143 død 10 nov.1187 St. Patrick Isle ved Peel
Fik fanget og dræbt forræderne, der myrdede hans far. Han var en hård konge og under ham blev riget delt, men han får atter magten i 1167.
      16.

Reginald 3. Konge af Isle of Man  før 1177-eft.1229
      24. Olav 4. Black Konge af Isle of Man  før 1219-1237


32 og 48. Godred 5. Konge af Isle of Man

33 og 49. Findguala Of Ireland

Tip 24 Oldeforældre

f.før 1100 Isle of Man eller Islay død 29 Jun. 1153
Han blev myrdet
I følge "Barfod sagaen" af Jørgen H.P. Barfod var kong Olaf III 's regeringstid fra 1103 - 1153 en lang fredelig periode. Han levede på god fod med både den engelske, den skotske og den irske konge. I 1130-erne indbød kongen til grundlæggel se af cistercienserklostret Rushen Abbey omkring 1134, og desuden har han givet den kristne kirke faste former på øen. Man krønniken, der er skrevet af munke, priser kongens velvilje mod kirken, og beklager derfor, at hans kloge og retfærdi ge styre endte med et forrædderi, da han blev myrdet af en nevø. Han har sansynligvis levet i den sydlige del af landet, muligvis ved Crank Mooar, hvor man har fundet ruiner fra den tid.Olaf levede i tiden fra faderens død til han blev kong
e ved den engelske kong Henry I. 's hof ( ca 5-6 år ), hvilket må have sat præg på hans styre af øen.
     

 32 og 48. Godred 5. Konge af Isle of Man  f.før 1143 død 10 nov.1187


64 og 96. Olaf 3. Konge af Isle of Man

65 og 97. Ingibjorg Dronning af Isle of Man

 Tip 25 Oldeforældre

f.før 1069 Isley, Norge eller Isle of Man død eft.1095 på Isley mellem Irland of Skotland
følge bogen BARFODSAGAEN af Jørgen H.P. Barfod har Godred IV kæmpet i den norske kong Harald Hårderådes hær, da den i 1066 gjorde landgang i Nordengland efter den engelske kong Edwards død. Hæren blev slået af Harald Godwinson, og Godred IV flygtede til Isle of Man, hvor han opholdt sig i nogle år. Han fandt ud af at det var et godt sted at være, og at forsvaret af øen var svagt. Han tog derfor til Norge og samlede en stor hær og flåde, hvormed han i 1075 foretog et angreb på Isle of Man. Efter et par mislykkede forsøg lykkedes det for ham at erobre øen i tredie forsøg i 1079, hvor han vandt en sejr ved Sky Hill ( Himmelbjerget ). Derefter kunne han tage Isle of Man i besidelse. 
      64 og 96

. Olaf 3. Konge af Isle of Man  f.før 1100 Isle of Man eller Islay død  29 Jun. 1153


128 og 192. Godred 4. Grovan Konge af Dublin og Isle of Man

Tip 26 Oldeforældre


256 og 384. Harald the Black Konge af Island

128 og 192

. Godred 4. Grovan Konge af Dublin og Isle of Man  f.før 1069

LØVENBALK,Kongeslægten,
 
    RANTZAU, MUNK, BREIDE

LØVENBALK er benævnelsen på en sidegren af kongeslægten, der nedstammer fra Christoffer 2.s uægte barn Erik Christoffersen Løvenbalk. De andre slægter RANTZAU, MUNK, BREIDE er almindelige adelssslægter/stormandsslægter, der er svære at spore tidligere end år ca.1200.
Christoffer er den første ud af mange kongelige, vi nedstammer fra, dvs. Christoffer er en ud af mange tusinde forfædre i hans slægsled, det forhindrer dog ikke en vis indignation på Christoffers vegne, da vi i vores familie ikke mener, han var ansvarlig for Danmarks salg til Holstenerne, skylden må tillægges hans storebror Erik, der jo godt nok også er familie, men ikke i direkte linie, Erik frådsede for meget med Danmarks penge. Familie sammenholdet allerede dengang viser sig ved, at flere af vores andre forfædre i disse slægsled enten er blevet halshugget eller radbrækket, fordi de konspirerede mod kong Erik Menved på Christoffers vegne.
Der vil mange steder være gengangere også til andre steder i slægstavlen, dette skyldes bl.a. at kongeslægten oftest fandt ægtefæller ud fra magtpolitiske intentioner, desuden skal vi jo som royale helst gifte os med nogle, der er ligeså fine som os selv, og dem er der jo ikke så mange af, så derfor fik vi ofte børn med vores egen familie i 3. eller 4. led.
                         Tip 19

f.1344 Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg død 1 feb.1442 Viborg begravet 18 feb. Gråbrødrekirke, Viborg
Landsdommer, Ridder, Rigsråd

Identisk med ane 1442


2. Jens Nielsen til Aunsbjerg Løvenbalk

Gift Abt 1373

Danmarks Riges breve 4.rk., 5.bd., side 259 år 1394: Peder Høgs latinske skøde på pergament til Jens Nielsen af Aunsbjerg på Ris i Grønbæk sogn tillige med et bol i Iller med alt deres tilliggende. Givet 1394.

-------

C.F.Bricka: Dansk biografisk lexikon, bd. X, side 588:

Løvenbalk, Jens Nielsen, o.1438, Rigsraad, var Søn af Niels Eriksen L. til Avnsbjærg, hvis Fader angives at have været en uægte Søn af Kong Christoffer II; selv ejede og beboede han ogsaa Avnsbjærg. Da han 1424 opgiver, at han er 80 Aar gammel og i 40 Aar har siddet i Rigens Raad, skulde han være født 1344, men denne Angivelse er maaske næppe fuldt paalidelig; man finder ham i alt Fald ikke nævnt før 1390, men da maa han ganske vist ogsaa alt have været en fremragende Mand, thi da Dronning Margrethe 1396 ordnede Retsplejen i sit Rige, satte hun J. N. til Landsdommer i Nørrejylland, hvilket betydelige Embede han endnu beklædte 1426. Ved Eriks Kongevalg 1397 forekommer han som Ridder og Rigsraad, og idelig støder man derefter paa hans Navn blandt Vitterlighedsvidnerne i Datidens offentlige og private Aktstykker. Mest bekjendt turde han dog, i alt Fald for Efterverdenen, være bleven ved den ydmygende og bekostelige Sone, som han 1405 maatte indgaa over for en anden jysk Stormand, Hr. Jens Andersen Brock, hvis Søn han havde ihjelslaaet. De nærmere Omstændigheder ved Drabet kjendes ikke, men det gjorde i hvert Fald intet Skaar i hans offentlige Anseelse. Endnu 1424 var han en af de første verdslige Stormænd, som aflagde Vidnesbyrd i Processen angaaende Sønderjylland, ligesom han var en af Voldgiftsmændene i den store Trætte imellem Dronning Philippa og Bisp Ulrik i Aarhus angaaende Arven efter dennes Formand, Biskop Bo, men derefter forsvinder hans Navn mere og mere. Han nævnes endnu 1430, men skal først være død 1438, om end ikke 94 Aar gammel, saa dog sikkert i en meget høj Alder. Han blev begraven hos Graabrødrene i Viborg, og det var, som bekjendt, paa hans Gravsten, at Hans Tausen skal have holdt sin første lutherske Prædiken. Med sin Hustru, Ellen Pedersdatter Munk fra Holbæk­gaard, havde J. N. mindst 2 Sønner og 5 Døtre, fra hvilke ansete jyske Slægter stammede. Thiset.

      Gjertrud LØVENBALK omk.1376

  Marine Jensdatter LØVENBALK

Identisk med ane 1443

                                                                                                      Tip 20

4. Niels Eriksen til Aunsbjerg LØVENBALK
  f.1331 Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg død 1377 Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg  Identisk med ane 2884
Herremand, ejer af Aunsbjerg i Lysgård herred
Gift Abt 1353 - 
      2. Jens Nielsen til Aunsbjerg Løvenbalk 
  1344- 1 feb.1442 (1442)
        Erik Nielsen LØVENBALK
 
5. Sophie Johansdatter RANTZAU 
f.omk.1340 Holsten død Avnsbjerg, Sjorslev,Viborg  Identisk med ane 2885

6. Peder til Holbækgaard MUNK  f.omk.1282 Holbækgaard,Holbæk død eft. 1367 Identisk med ane 2886
   3. Ellen Pedersdatter Munk (1443)
     Mogens til Holbækgaard og Boller MUNK 
     Stig til Nørgaard MUNK (1502)
     NN Pedersdatter til Nørgaard MUNK 
     Poul Pedersen til Holbækgaard MUNK 

                                                                       Tip 21

8. Erik Christoffersen Prince of Denmark  f.omk.1307 Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg død 1332 Kiel, Schleswig-Holstein begravet i SorøIdentisk med ane 5768
Med Konge 1324
  4. Niels Eriksen til Aunsbjerg LØVENBALK  1331-1377 (2884)
    Margrete Eriksdatter LØVENBALK 
    Johan Eriksen LØVENBALK 
    Mikkel Eriksen LØVENBALK 

10. Johan RANTZAU  f.omk.1280 Rantzau, Slesvig-Holstein død eft.1326
Identisk med ane 5770
Holstensk Ridder
Gift Abt 1323 
     Volmer (Breide) RANTZAU omk.1309-
   5. Sophie Johansdatter RANTZAU 
omk.1340 (2885)
    Cai (Gotskalk) RANTZAU før 1343-
11. Abel BREIDE  Identisk med ane 5771

12. Jens Poulsen af Holbækgaard MUNK f.Holbækgaard,Holbæk død eft.1357 Identisk med ane 5772
   6. Peder til Holbækgaard MUNK  omk.1282-eft. 1367 (2886)
    Niels Jensen af Keldebæk og Låstrup MUNK 
13. Cecilie MUNK  f.omk.1280Identisk med ane 5773

                                                                        Tip 22

16. CHRISTOFFER II KING OF DENMARK  f.29 sep.1276 død aug.1332 Nykøbing F begravet i Sorø
Børn med Eufemia of Pommern Queen of Denmark:
    VALDEMAR IV ATTERDAG KING OF DENMARK 1320-
Børn med Inger Iversdatter LUNGE:
    Regitze Christoffersdatter LØVENBALK  omk.1306-
   8. Erik Christoffersen Prince of Denmark  omk.1307-1332 (5768)
17. Inger Iversdatter LUNGE 
f.omk.1276 Avnsbjerg,Sjorslev,Viborg
NN "en jomfru af de Lunger"

20. Cai RANTZAU  f. Rantzau, Slesvig-Holstein død 1350
   10. Johan RANTZAU  (5770)
           Eler RANTZAU 
21. Christine RANTZAU  død eft.1326

22. Markvad BREIDE
   11. Abel BREIDE (5771)
23.
Margrethe Of Denmark

24. Poul Mogensen til Holbækgaard MUNK  f.Holbæk død eft.1326
   12. Jens Poulsen af Holbækgaard MUNK  1357- (5772 og 6008)

                                                                                                   
      tip 23

32.
ERIK KLIPPING KING OF DENMARK  f.1249 Lolland død 22 nov 1286 Finderup Lade begravet Viborg domkirke
   1274 - ERIK MENVED KING OF DENMARK 
   16. CHRISTOFFER II KING OF DENMARK 
f.29 sep.1276 død aug.1332 
    Rikiza Princess of Denmark 
33. Agnes of Brandenburg Queen of Denmark  f.1258 Brandenburg, Prussia død 1 okt 1304 begravet Sct Bendts kirke, Ringsted

46. Iver LUNGE
Slægten hørte oprindeligt hjemme i Roskilde
   1. Oluf Iversen LUNGE  før 1268-før 1302 (5944)
  17. Inger Iversdatter LUNGE 
f.omk.1276 Avnsbjerg,Sjorslev,Viborg

44. Markvad BREIDE  død 1335
  
 22. Markvad BREIDE

48. Mogens Palnesen MUNK  død eft.1282
   24. Poul Mogensen til Holbækgaard MUNK  f.Holbæk død eft.1326

                                                                                                                   
Tip 24

64. CHRISTOFFER I KING OF DENMARK  f.1219 død forgiftet i Ribe begravet Ribe
Gift 1248 
   32. ERIK KLIPPING KING OF DENMARK  f.1249
Lolland død 22 nov 1286 
65. Margrethe "Springhest" of Pommer Queen of Denmark  f.1230 død dec 1282

66. Johan I Count of Brandenburg  f.omk.1216 Brandenburg, Prussia død 4 apr 1266 begravet Kloster, Chorin, Brandenburg, Prussia
Gift 07 May 1255 
   
64. CHRISTOFFER I KING OF DENMARK  f.1219 død forgiftet i Ribe begravet Ribe
67. Jutta Of Saxony  f.omk.1228 Wittenberg, Saxony, Prussia død før 2 feb 1267

96. Palne Jonsen MUNK 
f.omk.1252 Holbæk død eft.1327
   omk 1280 - Johannes til Holbækgaard MUNK 
   48. Mogens Palnesen MUNK  død eft.1282
   Trugils Palnesen MUNK
   Marine MUNK 

                                                                                                                  Tip 25

128.
VALDEMAR II SEJR KING OF DENMARK  f.28 jun 1170 Ribe død 28 mar 1241 begravet
Sct Bendts kirke, Ringsted
   Børn med Dagmar:
      
Valdemar Konge af danmark 
   Børn med elskerinde 1:
      Niels Valdemarsen I Count of Halland (Sweden) 
   Børn med Helena Guttormsdatter (elskerinde):
      Omk 1211 - Knud af Blekinge Prince of Denmark 
   Børn med Berengaria Henriques Princess of Portugal:
      1216 - ERIK IV PLOVPENNING KING OF DENMARK 
       ABEL KING OF DENMARK 
      64. CHRISTOFFER I KING OF DENMARK  f.1219 død forgiftet i Ribe begravet Ribe
129. Berengaria Henriques Princess of Portugal  f.1194 død 27 mar 1221 begravet Sct Bendts kirke, Ringsted

130. Sambor II Ksiaz Pomorze Duke of Dirschau 
f.1206 død 30 dec 1278
Count of Pomerellen
   65. Margrethe "Springhest" of Pommer Queen of Denmark  f.1230 død dec 1282
131. Mechtild Of Mecklenburg  død 1270

132. Albrecht II Count of Brandenburg  f.1174 Brandenburg, Prussia død 24 dec 1220
   omk 1209  Mathilde Of Brandenburg
   66. Johan I Count of Brandenburg  f.omk.1216 Brandenburg, Prussia død 4 apr 1266 
   1220 - Otto III Count of Brandenburg (Askanier) 
133. Mathilde Of Lower Lusatia (Niederlausitz)  f.omk.1185 Groitzsch, Leipzig, Saxony død 1255

134. Albrecht I Duke of Saxony  f.1212 død 8 nov 1260
   Børn med Agnes Leopoldsdaughter Of Austria:
      1223 - Jutta of Saxony Queen of Denmark 
   Børn med Helene Of Braunschweig-Lüneburg Gift 1247 :
      67. Jutta Of Saxony  f.omk.1228 Wittenberg, Saxony, Prussia død før 2 feb 1267
      Omk 1247 - Johan I Duke of Sachsen-Lauenburg 
135. Helene Of Braunschweig-Lüneburg  f.1231 død 6 sep 1273

192. Jon MUNK 
f.omk.1220 Holbæk
   96. Palne Jonsen MUNK  f.omk.1252 Holbæk død eft.1327

                                                                                                   
Tip 26

256. VALDEMAR DEN STORE KING OF DENMARK 
f.14 maj 1131 død 12 maj 1182 Vordingborg begravet Ringsted
   
1163 - Knud VI KING OF DENMARK 
   
Sophie Valdemarsdatter Princess of Denmark
   128 VALDEMAR II SEJR KING OF DENMARK  f.28 jun 1170 Ribe død 28 mar 1241 
   Helene Princess of Denmark
   Omk 1178 - Richiza Valdemarsdatter Princess of Denmark 
   
35. Estrid Valdemarsdatter
257. Sofiya Vladimirovna Princess of Russia  f.1140 Novgorod, Russia død 5 maj 1198 begravet Sct.Bendts, Ringsted

258. Sancho I Henriques King of Portugal 
f.1154 død 1211
King of Portugal 1185 - 1211
Gift 1181 
   129. Berengaria Henriques Princess of Portugal  f.1194 død 27 mar 1221
259. Douce Berengar Queen of Portugal 
f.1160 død 01 Sep 1198 Coimbra, Portugal begravet Holy Cross Church, Coimbra, Portugal

260. Msciwoj I Ksiaz Pomorze Count of Pommern  død 2 maj 1213
Ruled from 1207
   Omk 1195 - Swietopelk III Ksiaz Pomorze Duke of Pommern 
   130. Sambor II Ksiaz Pomorze Duke of Dirschau 
f.1206 død 30 dec 1278
   Miroslawa Of Pommerellen
261. Swinislawa Of Poland  f.omk.1165 død 4 sep 1240

262. Heinrich Burwin II Duke of Mecklenburg-Rostock  f.omk.1172 død 5 jun 1226
Ruled from 1227, House of Obotriten
   131. Mechtild Of Mecklenburg  død 1270
   Margareta Of Mecklenburg

263. Christina Princess of Sweden

264. Otto I Count of Brandenburg  f.
11 Mar 1126 Dresden, Saxony død 7 mar 1184
   132. Albrecht II Count of Brandenburg  f.1174 Brandenburg, Prussia død 24 dec 1220
265. Judita Pzin Princess of Poland  f.1130 Krakow, Poland død 8 aug 1176

266. Conrad Count of Niederlausitz  f.omk.1160 Groitzsch, Leipzig, Saxony død 06 Maj 1210
   133. Mathilde Of Lower Lusatia (Niederlausitz)  f.omk.1185 Groitzsch, Leipzig, Saxony død 1255
267. Elisabeta Princess of Poland 
f.1153 Krakow, Poland død 2 apr 1209 Krakow, Poland

268. Bernhard III Duke of Saxony  f.1140 død 9 feb 1212
Count of Saxony 7.4.1180-9.2.1212
   134. Albrecht I Duke of Saxony  f.1212 død 8 nov 1260
269. Judyta Of Poland 
f.1152

270. Otto I "the child" Duke of Braunschweig-Lüneburg  f.1204 Braunschweig, Germany død 19 jun 1252
Ruled 1235-1252, Gift 1228 
   135. Helene Of Braunschweig-Lüneburg  f.1231 død 6 sep 1273
   Omk 1246 - Agnes Of Braunschweig-Lüneburg
271. Mathilde Of Brandenburg 
f.omk.1209 Brandenburg, Prussia død 10 jun 1261

                                                                                                      Tip 27

512. KNUD LAVARD HERTUG AF SØNDERJYLLAND  f.12 mar 1091 død 7 jan 1131 Haraldsted Skov, Ringsted begravet Ringsted
   256.
VALDEMAR DEN STORE KING OF DENMARK
   
19. Margrethe Knudsdatter Princess of Denmark
513.
Ingeborg Princess of Russia  f.omk.1099
Kiev, Ukraine død 1140

514.Vladimir Dmitrij Vsevolodich Prince of Russia  f.omk.1123 Novgorod, Russia død eft.1139
   257. Sofiya Vladimirovna Princess of Russia  f.1140
Novgorod, Russia død 5 maj 1198
515. Richia "Sventoslava" Princess of Poland  f.12 apr 1116 Krakow, Poland død eft.25 dec 1150
   Børn med Sverker "the Elder" Eriksson King of Sweden:
      Omk 1154 - Sune Sik Sverkersson Prince of Sweden 
   Børn med  MAGNUS "THE STRONG" KING OF SWEDEN ( Västergötland ):
      Omk 1128 - KNUD III MAGNUSSON KING OF DENMARK

516. Alphonso I Henriques King of Portugal 
f.25 Jul 1110 død 6 Dec 1185 Coimbra, Portugal
King of Portugal 1139 - 1185, Died of unknown causes at age 75, In 1128 defeated his mother in battle. She was his regent, In 1139 he won Portugal's independence for Leon in a decisive battle over the Moors at Quirque. Gift 1146 
   258. Sancho I Henriques King of Portugal  f.1154 død 1211
517. Mafalda Of Savoy  f.1125 død 4 nov 1157
Coimbra, Portugal

518. Raymond IV Berengar King of Aragon 
f.omk.1114 Barcelona, Spain død 6 aug 1162 Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Italy
Ruled Genoa 1144-1162, 1137 King, Count of Barcelona 1131 - 1162, Count of Provence 1144 - 1162, Gift 11 Aug 1137 
   Før 25 Mar 1157 - Alfonso II "The Chaste" King of Aragon 
   259. Douce Berengar Queen of Portugal  f.1160 død 01 Sep 1198 Coimbra
519. Petronilla Jimeno Princess of Aragon  f.1136 Huesca, Spain død 17 okt 1174 Barcelona, Spain
Queen of Aragon 1137 - 1164, Abdicated the throne in 1164, Died of Natural Causes

520. Sobjeslaw Ksiaz Pomorze Count of Pommern  død 23 jan 1178
   260. Msciwoj I Ksiaz Pomorze Count of Pommern  død 2 maj 1213

521. Wojslawic Countess of Pommern

522.
Ksiaz Mieszko III Duke of Poland  f.1126 død 13 mar 1202
   Børn med Elisabet Princess of Hungary:
       Anna Of Poland 
       Elisabeta Princess of Poland
   Børn med  Evdokija Isjaslawna Princess of Russia:
      Boleslaw Prince of Poland
      Før 1164 - Anastasia Princess of Poland 
   261. Swinislawa Of Poland  f.omk.1165 død 4 sep 1240
523. Evdokija Isjaslawna Princess of Russia

524. Heinrich Burwin I Prince of Mecklenburg
  død 28 jan 1227
Ruled from 1179
   262. Heinrich Burwin II Duke of Mecklenburg-Rostock  f.omk.1172 død 5 jun 1226
525. Mechtild Of Saxony and Bavaria  f.omk.1150 død 1219

526. Sverker II "the Younger" King of Sweden 
f.1160 Sweden død 17 Jul 1210 Gestilren, Västergötland, Sweden begravet Alvastra Kloster Kirke, Skaraborg, Sweden
   263. Christina Princess of Sweden
   Omk 1190 - Helena Sverkersdotter Princess of Sweden 
   1201 - Johan I King of Sweden
 527. Bengte Ebbesdatter Queen of Sweden  f.omk.1168 Knardrup, Kobenhavn død 1210 begravet Alvastra Kloster Kirke, Småland, Sweden

528 og 536. Albrecht "the Bear" Count of Nordmark 
f.omk.1100 død 18 nov 1170
Margrave of Brandenburg, Duke of Saxony 1138-42, ruled Nordmark from 1134
Gift May 1124
264. Otto I Count of Brandenburg  f.11 Mar 1126 Dresden, Saxony død 7 mar 1184
Herman Count of Weimar and Orlamünde
Bernhard III Duke of Saxony
Omk 1140 - Hedwig Of Brandenburg
529 og 537. Sophie Of Winzenburg  død 25 mar 1160

530. Boleslaw III The Wrymouth Duke of Poland  f.20 aug 1085 Krakow, Poland død 28 okt 1138
   Børn med
Sbislawa Of Kiew:
      Wladislav II Duke of Cracow and Silisia
   Børn med Salome Of Berg-Schelklingen:
       Richia "Sventoslava" Princess of Poland
      36. Ksiaz Mieszko III Duke of Poland  f.1126 død 13 mar 1202
      265. Judita Pzin Princess of Poland
531. Salome Of Berg-Schelklingen  f.1097 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 27 jul 1144

532. Dedo V Count of Groitzsch and Niederlausitz 
f.27 Feb 1142 Meissen, Dresden, Saxony død 16 Aug 1190
   266. Conrad Count of Niederlausitz  f.omk.1160 Groitzsch, Leipzig, Saxony død 06 Maj 1210
533. Mathilde Erbin of Heinsberg  f.Heinsberg, Rheinland, Prussia død 20 Jan 1189

534. Ksiaz Mieszko III Duke of Poland f.1126 død 13 mar 1202
   Børn med
Elisabet Princess of Hungary:
      Anna Of Poland 
      267. Elisabeta Princess of Poland
   Børn med Evdokija Isjaslawna Princess of Russia:
      18. Boleslaw Prince of Poland  f.1159 Poznan, Posnania, Poland død 13 sep 1195
      Før 1164 - Anastasia Princess of Poland 
      Swinislawa Of Poland
535. Elisabet Princess of Hungary  f.omk.1128 død 1154

540. Wilhelm the fat Duke of Braunschweig-Lüneburg 
f.11 Apr 1184 Winchester død 13 Dec 1213 Lüneburg
Gift 1202
270. Otto I "the child" Duke of Braunschweig-Lüneburg  f.1204 Braunschweig, Germany død 19 jun 1252
541. Helene Princess of Denmark  f.1176 død 22 Nov 1233 begravet Lüneburg Michaelis Church

542. Albrecht II Count of Brandenburg  f.1174 Brandenburg, Prussia død 24 Dec 1220
   271. Mathilde Of Brandenburg  f.omk.1209 Brandenburg, Prussia død 10 jun 1261
   
Johan I Count of Brandenburg
   1220 - Otto III Count of Brandenburg (Askanier)
543. Mathilde Of Lower Lusatia (Niederlausitz)  f.omk.1185 Groitzsch, Leipzig, Saxony død 1255


  3. Sophia Jensdatter Løvenbalk  1415-1493 (721 og 5457)
3. Ellen Pedersdatter Munk 

 f.Holbækgaard,Holbæk

     Hviderne og kongeslægten

                                    ca. år 900-1300


GALEN slægten er en af de helt store stormandsfamilier, den starter med at hedde HVIDE slægten og indbefatter personer som ABSALON, ESBERN SNARE og MARSK STIG, desuden er der flere biskopper og ærkebiskopper bl.a. ham der var årsag til at Dannebrog faldt ned fra himmelen i Estland. Hviderne rækker langt ind i kongeslægten, derfor vil der være flere gentagelser af aner og mange fra kongeslægten, der vil efterhånden dukke sagnfigurer op, de er medtaget fordi vores forfædre selv troede på, at de nedstammede fra disse personer, og derfor har det været en vigtig del af deres egen selvforståelse, f.eks. var det vigtigt for Saxo at kunne vise, hvor langt tilbage i tiden Valdemar den Stores ret til den danske trone kunne dokumenteres.
De aner, der er" forkert placeret" står også nævnt med kursiv og kan derfor findes andre steder i slægtstavlen. Fælles for mange af HVIDERNE er, at de er begravet i Sorø i den kirke, som Absalon lavede som begravelses sted for sin familie og hvor Saxo på Absalons opfordring i sit lønkammer skrev om Danernes bedrifter, dette kirkebyggeri gjort måske som en konkurent (Palle Lauring) til kongernes begravelses kirke i Ringsted.
Vi er nu så langt tilbage i historien, at langt de fleste mennesker i Danmark nedstammer fra disse mennesker, i hvert fald når vi kommer til omkring Valdemar den Store og Absalon. I Valdemars slægtled nedstammer jeg fra omkring 32000 forfædre, det pynter selvfølgelig, at han optræder et par gange i tavlen, men alligevel.

      
                                                      GALEN og UDSEN

                                                        Tip 19


2.
Esbern Vognsen UDSEN  f.omk.1192

Ellinge Lund Harager død 1268
   1. Marianne Esbernsdatter UDSEN
  omk.1240-1283 (4297)

3. Margrethe Erlandsen GALEN 

f.omk.1230

Tip 20
4.

Vogn UDSEN

 2.Esbern Vognsen UDSEN

  f.omk.1192 Ellinge Lund Harager død 1268

6. Erland GALEN f.omk.1175 Ellinge, Svendborg død omk.1226
      3. Margrethe Erlandsen GALEN 
f.omk.1230
         Johannes Erlandsen GALEN
 
7. Cecilie Herlufsdatter  f.omk.1195

                                                                          Tip 21

14. Herluf Of Denmark

7. Cecilie Herlufsdatter  f.omk.1195

15. Margrethe Sunesdatter GALEN

                                                                         Tip 22

30. Sune Ebbesen til Knardrup GALEN
  f.Knardrup estate død 1186 begravet Sorø
      
15. Margrethe Sunesdatter GALEN
      Ebbe Sunesen GALEN
      
68. Sune Ebbesen til Knardrup GALEN  f. Knardrup estate død 1186  begravet Sorø
      Peder Sunesen GALEN 
      Erik Sunesen GALEN 
      Omk 1160 - ANDERS SUNESEN GALEN 
31. Cecilie Of Denmark

Tip 23

60.

Ebbe Skjalmsen GALEN

død 1150
      

30. Sune Ebbesen til Knardrup GALEN  f.Knardrup estate død 1186 begravet Sorø
      

Gyde Ebbesdatter GALEN 
61. Ragnhild Of Denmark

død 1150
         Toke Skjalmsen HVIDE
        ASSER RIG HVIDE
         Cecilie Skjalmsdatter HVIDE 

121. Signe HVIDE  død 1086

Tip 24

120. SKJALM HVIDE

Fjenneslev,Sorø
      60. Ebbe Skjalmsen GALEN 

f.1034

Tip 25

240.

Toke Trylle HVIDE

Fjenneslev,Sorø

120. SKJALM HVIDE  f.1034

Tip 26


480. Slag? HVIDE

240. Toke Trylle HVIDE

RANI og FALSTER

Tip 19

2. Jon Ranisen RANI

f.omk.1224 Varpelev,Præstø død eft.1267

før 1279-1315 (5924)
3. Elisabeth Nielsdatter FALSTER

  f.omk.1224 Gjorslev,Præstø

       RANE JONSEN TIL GJORSLEV RANI omk.1254
   1. Niels RANI 

Fortsætter under Galen som tip 21.10

Tip 19
                                                                  
                                                                       

   GALEN

f.omk.1255 død omk.1327

 1. Cecilie Nielsdatter GALEN  omk.1250-28 jul.1318 (4299)          

2. Niels GALEN

Tip 20

4.

Stig Jurisen GALEN

f.omk.1230 død eft.1280

2. Niels GALEN  f.omk.1255 død omk.1327

5. Nielsdatter FALSTER

f.omk.1235

f.omk.1200 Roskilde død eft.1268
Kgl. staldmester
      3. Elisabeth Nielsdatter FALSTER  f.omk.1224 Gjorslev,Præstø
      Omk 1225 - Anders Nielsen "af Sjælland" DUE 
      

5. Nielsdatter FALSTER  f.omk.1235

                                                                        

Tip 22

20.

Alexander i Borup Pedersen

f.omk.1160 død eft.1221
Ridder
     

 10. Niels Alexandersen FALSTER  f.omk.1200 Roskilde død eft.1268

Tip 21

8.
Juri Stigsen GALEN  f.omk.1200 død 1246
      
4. Stig Jurisen GALEN  f.omk.1230 død eft.1280
9. Margrethe Vognesdatter  f.omk.1210

10.

Niels Alexandersen FALSTER

21.

Margrete Of Denmark

f.før 1175

f.før 1130 Fjenneslev død eft 1157
Gift Abt. 1157 
      20.

Alexander i Borup Pedersen  f.omk.1160 død eft.1221

Tip 23

40. Peder Pedersen

41. Ingefred Assersdatter HVIDE

f.omk.1140 Fjenneslev død 1157

Tip 24

80. Peder til Eggeslev Bodilsen

f.før 1123 død eft 1142
      40. Peder Pedersen  f.før 1130 Fjenneslev død eft 1157

81. Una Of Denmark

f.omk.1080 Fjenneslev død 1151 begravet Sorø
      1127 - ESBERN SNARE HVIDE 
      1128 - ABSALON ÆRKEBISKOP I DANMARK OG BISKOP I ROSKILDE 
      

41. Ingefred Assersdatter HVIDE  f.omk.1140 Fjenneslev død 1157

82. ASSER RIG HVIDE

(Inge af Gøtaland)  f.omk.1100 død 1157

83. Inger Eriksdatter

Tip 25
160. Bonde NN Of Denmark

 80. Peder til Eggeslev Bodilsen  f.før 1123 død eft 1142

161. Bodil Princess of Denmark

død eft.1135

f.1034

død 1150
         Toke Skjalmsen HVIDE
        82. ASSER RIG HVIDE  f.omk.1080 Fjenneslev død 1151 begravet Sorø
         Cecilie Skjalmsdatter HVIDE 

165. Signe HVIDE

død 1086

164. SKJALM HVIDE

Fjenneslev,Sorø
         60. Ebbe Skjalmsen GALEN 

(Erik Folke Svensk)  f.før 1090 Gotland død eft.1145 Gotland
Gift 1110 
     

 83. Inger Eriksdatter (Inge af Gøtaland)  f.omk.1100 død 1157

166. Erik Jarl Jedvardsen Duke of Gotland 

167. Cæcilia Princess of Denmark

f.omk.1085 død eft.1131

:
      Omk 1083 - Harald "Kesja" Eriksson Prince of Denmark 
      KNUD LAVARD HERTUG AF SØNDERJYLLAND
   Børn med Concubines of Erik Ejegod Of Denmark:
      Ragnhild Eriksdatter Princess of Denmark 
     
 161. Bodil Princess of Denmark  død eft.1135
      Omk 1090 - ERIK II EMUNE KING OF DENMARK 

323. Concubines of Erik Ejegod Of Denmark

Tip 26

322. ERIK I EJEGOD KING OF DENMARK
  f.omk.1055 Slangerup død 10 jul 1103

Baffa, Cypern begravet Baffa, Cypern
   Børn med Bothild Thorgatsdatter Queen of Denmark

328.

Toke Trylle HVIDE

Fjenneslev,Sorø

164. SKJALM HVIDE  f.1034

332. Jedvard Of Gotland

166. Erik Jarl Jedvardsen Duke of Gotland (Erik Folke Svensk)  f.før 1090 Gotland død eft.1145 Gotland

334. KNUD II DEN HELLIGE KING OF DENMARK

f.1041 død 10 jun 1086 Albanikirken, Odense begravet Odense

 167. Cæcilia Princess of Denmark  f.omk.1085 død eft.1131
          Ingegerd Knudsdatter Princess of Denmark 
         Karl Den danske

f.omk.1058 Flandern, France død apr.1115 Apulien, Italy
      Børn med Roger 1. Bursa:
               Guiscard NN 
                Louis NN 
                Gulliaume NN 

335. Adele of Flandern Queen of Denmark

Tip 27

f.1020 England død 28 apr 1074 Søderup, Åbenrå begravet Trefoldigheds kirken, Roskilde
   Børn med Rannveig Tordsdatter:
      

334. KNUD II DEN HELLIGE KING OF DENMARK  f.1041 død 10 jun  1086 Albanikirken
      322. ERIK I EJEGOD KING OF DENMARK 

644 og 668. SVEND ESTRIDSEN KING OF DENMARK

f.omk.1055 Slangerup død 10 jul 1103 
       Ingerid Svendsdatter Princess of Denmark 
   Børn med elskeinder:
      1041 - HARALD 3. HEN KING OF DENMARK 
      Omk 1052 - OLUF I HUNGER KING OF DENMARK 
      Omk 1064 - NIELS KING OF DENMARK 

645 og 669 Rannveig Tordsdatter

328. Slag? HVIDE

 164

. Toke Trylle HVIDE 

f.omk.1026 Aurland, Sogn og Fjordane, Norway

f.1020 England død 28 apr 1074 Søderup, Åbenrå begravet Trefoldigheds kirken, Roskilde
   Børn med Rannveig Tordsdatter:
      

334. KNUD II DEN HELLIGE KING OF DENMARK  f.1041 død 10 jun  1086 Albanikirken
      322. ERIK I EJEGOD KING OF DENMARK 

644 og 668. SVEND ESTRIDSEN KING OF DENMARK

f.omk.1055 Slangerup død 10 jul 1103 
       Ingerid Svendsdatter Princess of Denmark 
   Børn med elskeinder:
      1041 - HARALD 3. HEN KING OF DENMARK 
      Omk 1052 - OLUF I HUNGER KING OF DENMARK 
      Omk 1064 - NIELS KING OF DENMARK 

645 og 669 Rannveig Tordsdatter

f.omk.1026 Aurland, Sogn og Fjordane, Norway

f.omk.1038 død 4.okt.1093 Flandern
Count of Holland, ruled 1071-1093
      Omk 0980 - Baldwin VII the Good Count of Flanders 
      335. Adele of Flandern Queen of Denmark  f.omk.1058 Flandern, France død apr.1115 
      Omk 1070 - Gertrud Of Flandern 

670. Robert I le Frison Count of Flanders

f.omk.1030 død 4 aug 1113 Veurne
   Børn med Florenz Count of Holland:
      Omk 1055 - Bertha of Holland Queen of France

671. Gertrude Of Saxony

 og VENDELBO

                                                      Tip 19

                                     GYLDENSTIERNE

Erik Nielsen til Aagaard GYLDENSTIERNE  f.omk.1310 Aagaard, Kettrup, Thisted død eft.1378
Gift Abt 1339 
      Niels Eriksen GYLDENSTIERNE omk.1340-
   1. Cecilie Eriksdatter GYLDENSTIERNE 

f.omk.1342 (5689)
3. Cæcilie Pedersdatter VENDELBO 

f.omk.1315 Ågård, Jylland

                                                                                                           

 Tip 20

2.

f.omk.1280 Aagaard, Kettrup, Thisted

4. Niels Eriksen GYLDENSTIERNE 

Erik Nielsen til Aagaard GYLDENSTIERNE  f.omk.1310 Aagaard, Kettrup, Thisted død eft.1378
   Omk 1314 - Susanne Nielsdatter GYLDENSTIERNE 
5. Edel SALTENSEE f.omk.1280
   Børn med Peder SKRAM:
      Omk 1342 - Sidsel Pedersdatter SKRAM 
      Omk 1350 - Jon Pedersen SKRAM 
      før 1371 - Erik SKRAM

2.

6. Peder VENDELBO 

Gift Abt 1316 

f.omk.1313 Hellum Herred Karæthorp, Aalborg død før 25 apr 1346

3. Cæcilie Pedersdatter VENDELBO  f.omk.1315 Ågård, Jylland

   Christiern VENDELBO 

Tip 21

8. Erik Knudsen GYLDENSTIERNE
 f.omk.1290 Ågård, Jylland
   
4. Niels Eriksen GYLDENSTIERNE  f.omk.1280 Aagaard, Kettrup, Thisted
9. Anna Trefeld  f.omk.1290


10. Peder Lauridsen SALTENSEE  f.omk.1261
   5. Edel SALTENSEE f.omk.1280

12. Peder VENDELBO  f.før 1279
   6. Peder VENDELBO  f.omk.1313 Hellum Herred Karæthorp, Aalborg død før 25 apr 1346
13. Sofie HVIDE  f.omk.1292 Morsø, Thirsted
Sofie HVIDE er en søster til MARSK STIG derfor fortsætter Sofie under HVIDE og KAAS nr.8

                                             Tip 22

16.
Knud Eriksen GYLDENSTIERNE  f.omk.1260 Ågård, Jylland
   8. Erik Knudsen GYLDENSTIERNE f.omk.1290 Ågård, Jylland

                                                                           Tip 23

32.
Eric Eriksen GYLDENSTIERNE  f.omk.1230
   16. Knud Eriksen GYLDENSTIERNE  f.omk.1260 Ågård, Jylland

                                                                                                               Tip 24

64. Eric Laugebeu GYLDENSTIERNE  f.før 1200
   32.Eric Eriksen GYLDENSTIERNE  f.omk.1230


7. Arine VENDELBO 

                                                                          

                                                 HVIDE og KAAS

                                                        Tip 19

Anders Stigsen til Tygestrup HVIDE  f.omk.1260 Kongsdal,Undløse,Holbæk død eft.1318 Møllerup
Deltager i komplot mod Erik Menved sammen med Cristoffer 2.
    Sophie Andersdatter HVIDE omk.1290-
    Stig Andersen til Tygestrup mm. HVIDE omk.1290-
   1. Offe Andersen til Torup HVIDE 

omk.1292-1350 (6004)

2.

    Jakob Andersen HVIDE 

    Åge Andersen HVIDE 

    Christine Andersen HVIDE 

3. Margrethe Nielsdatter Lændi KAAS

  f.omk.1260 Kongsdal,Undløse,Holbæk

Tip 20

f.omk.1230 Kongsdal,Undløse,Holbæk død 1293 Hjelm, Randers begravet Stubberup,Odense
Erik Klippings marsk 1275 - 1283, dømt fredløs 1287 for mordet på Erik Klipping
Gift anden gang med Ingeborg Pallesdatter HVIDE
   Børn med Osa ( Åse ) Nielsdatter HVIDE:
      

2. Anders Stigsen til Tygestrup HVIDE  f.omk.1260 Kongsdal,Undløse,Holbæk død eft.1318 
      Niels Stigsen HVIDE
      NN Stigsdatter HVIDE
5. Osa ( Åse ) Nielsdatter HVIDE  f.omk.1230

4. STIG ANDERSEN " MARSK STIG " til Møllerup Tygestrup, Eskebjerg, Bjørnsholm, Bjørnkær HVIDE 

6. Niels Lændi KAAS 

f.omk.1260 Ribe død 1314
Ridder i Jylland ( Ribe )

3. Margrethe Nielsdatter Lændi KAAS  f.omk.1260 Kongsdal,Undløse,Holbæk
   Omk 1286 - Jens Nielsen af Kaas KAAS 
   Omk 1300 - Elena Nielsdatter KAAS 
7. NN Nilsdatter PECK

Tip 21

8. Anders HVIDE

f.omk.1230 Kongsdal,Undløse,Holbæk død 1293 
   13.
Sofie HVIDE  f.omk.1292 Morsø, Thirsted
9. NN Stigsdatter HVIDE

10. Niels Of Denmark  f.omk.1200 Kongsdal,Undløse,Holbæk
   5. Osa ( Åse ) Nielsdatter HVIDE  f.omk.1230

12. Niels Lændi KAAS
   
6. Niels Lændi KAAS  f.omk.1260 Ribe død 1314
      NN Nielsdatter KAAS 

14. Niels PECK  f.omk.1200
   7. NN Nilsdatter PECK

                                                                                                                  Tip 22
   
   8. Anders HVIDE
17.
Inger Jakobsdatter HVIDE

18.
Stig Tokesen HVIDE  død 1151Gedbæk
   Christine Stigsdatter HVIDE
   
9. NN Stigsdatter HVIDE

19. Margrethe Knudsdatter Princess of Denmark

                                                                             
Tip 23

34. Jakob Sunesen af Møn GALEN
  f.1158Knardrup død 19 Maj 1246 Møn
Rigets mægtigste mand, deltog i slaget ved Lena 1208, Stiftede Roskildes Osted Præbende 1246
   17.
Inger Jakobsdatter HVIDE
   1172 - Peder Jakobsen HVIDE
   Omk 1175 - Andreas Jakobsen HVIDE
  Omk 1180 - Ingerd Jakobsdatter Hvide
  1180 - Johannes Jakobsen til Møn HVIDE
  Esa ( Asa ) Jakobsdatter HVIDE 
35. Estrid Valdemarsdatter

36. Toke Skjalmsen HVIDE  død 1145
   18. Stig Tokesen HVIDE  død 1151 Gedbæk
37. Gyda Of Denmark

38.
KNUD LAVARD HERTUG AF SØNDERJYLLAND  f.12 mar 1091 død 7 jan 1131 Haraldsted Skov, Ringsted begravet Ringsted
   VALDEMAR DEN STORE KING OF DENMARK
   
19. Margrethe Knudsdatter Princess of Denmark
39.
Ingeborg Princess of Russia  f.omk.1099
Kiev, Ukraine død 1140

                                                                                                 
          Tip 24

68.
Sune Ebbesen til Knardrup GALEN  f.Knardrup estate død 1186 begravet Sorø
      
15. Margrethe Sunesdatter GALEN
      Ebbe Sunesen GALEN
      
68. Sune Ebbesen til Knardrup GALEN  f. Knardrup estate død 1186  begravet Sorø
      Peder Sunesen GALEN 
      Erik Sunesen GALEN 
      Omk 1160 - ANDERS SUNESEN GALEN 
69. Cecilie Of Denmark

70. VALDEMAR DEN STORE KING OF DENMARK 
f.14 maj 1131 død 12 maj 1182 Vordingborg begravet Ringsted
   
1163 - Knud VI KING OF DENMARK 
   Sophie Valdemarsdatter Princess of Denmark
   VALDEMAR II SEJR KING OF DENMARK
   Helene Princess of Denmark
   Omk 1178 - Richiza Valdemarsdatter Princess of Denmark 
   
35. Estrid Valdemarsdatter
71. Sofiya Vladimirovna Princess of Russia  f.1140 Novgorod, Russia død 5 maj 1198 begravet Sct.Bendts, Ringsted

72. SKJALM HVIDE  f.1034 Fjenneslev,Sorø
         60. Ebbe Skjalmsen GALEN 
død 1150
         36. Toke Skjalmsen HVIDE  død 1145
        82. ASSER RIG HVIDE  f.omk.1080 Fjenneslev død 1151 begravet Sorø
         Cecilie Skjalmsdatter HVIDE 
73. Signe HVIDE  død 1086

76. ERIK I EJEGOD KING OF DENMARK  f.omk.1055 Slangerup død 10 jul 1103 Baffa, Cypern begravet Baffa, Cypern
   Børn med Bothild Thorgatsdatter Queen of Denmark
:
      Omk 1083 - Harald "Kesja" Eriksson Prince of Denmark 
      38. KNUD LAVARD HERTUG AF SØNDERJYLLAND  f.12 mar 1091 død 7 jan 1131    
   Børn med Concubines of Erik Ejegod Of Denmark:
      Ragnhild Eriksdatter Princess of Denmark 
     
 161. Bodil Princess of Denmark  død eft.1135
      Omk 1090 - ERIK II EMUNE KING OF DENMARK 
77. Bothild Thorgatsdatter Queen of Denmark 
f.omk.1061 Denmark død 1103 Olberg, Jerusalem

78. MSTISLAV I ( HARALD ) GRAND DUKE OF KIEW  f.1076 Kiev, Ukraine død 15 apr 1132
   Børn med Christina Ingesdotter:
         Isjaslaw II Mstislawitsch Grand Duke of Kiew 
         39. Ingeborg Princess of Russia  f.omk.1099 Kiev, Ukraine død 1140
         Vsevolod Gavriil Prince of Russia
   Børn med Lyubava Dmitrievna of Kiew:
      1130 - Eufrosina Mstislawna Princess of Kiew 
79. Christina Ingesdotter Princess of Sweden  f.omk.1078 Uppsala død 18 jan 1122

                                                                                                               Tip 25

136.
Ebbe Skjalmsen GALEN  død 1150
   68. Sune Ebbesen til Knardrup GALEN  f.Knardrup estate død 1186 
   Gyde Ebbesdatter GALEN
137.
Ragnhild Of Denmark

140.
KNUD LAVARD HERTUG AF SØNDERJYLLAND  f.12 mar 1091 død 7 jan 1131 Haraldsted Skov, Ringsted begravet Ringsted
   70. VALDEMAR DEN STORE KING OF DENMARK
   
19. Margrethe Knudsdatter Princess of Denmark
141 
Ingeborg Princess of Russia  f.omk.1099
Kiev, Ukraine død 1140

142.Vladimir Dmitrij Vsevolodich Prince of Russia  f.omk.1123 Novgorod, Russia død eft.1139
   71. Sofiya Vladimirovna Princess of Russia  f.1140
Novgorod, Russia død 5 maj 1198
143. Richia "Sventoslava" Princess of Poland  f.12 apr 1116 Krakow, Poland død eft.25 dec 1150
   Børn med Sverker "the Elder" Eriksson King of Sweden:
      Omk 1154 - Sune Sik Sverkersson Prince of Sweden 
   Børn med  MAGNUS "THE STRONG" KING OF SWEDEN ( Västergötland ):
      Omk 1128 - KNUD III MAGNUSSON KING OF DENMARK

144. Toke Trylle HVIDE
      
72. SKJALM HVIDE  f.1034 Fjenneslev,Sorø

152. SVEND ESTRIDSEN KING OF DENMARK  f.1020 England død 28 apr 1074 Søderup, Åbenrå begravet Trefoldigheds kirken, Roskilde
   Børn med Rannveig Tordsdatter:
      
334. KNUD II DEN HELLIGE KING OF DENMARK  f.1041 død 10 jun  1086 Albanikirken
      76. ERIK I EJEGOD KING OF DENMARK 
f.omk.1055 Slangerup død 10 jul 1103 
       Ingerid Svendsdatter Princess of Denmark 
   Børn med elskeinder:
      1041 - HARALD 3. HEN KING OF DENMARK 
      Omk 1052 - OLUF I HUNGER KING OF DENMARK 
      Omk 1064 - NIELS KING OF DENMARK 
153. Rannveig Tordsdatter  f.omk.1026 Aurland, Sogn og Fjordane, Norway

154. Thorgaut "Fagrskinna" Ulfsson 
f.omk.1032 Denmark
   77. Bothild Thorgatsdatter Queen of Denmark  f.omk.1061 Denmark død 1103 
   Svend Thrugotsen
155. Thorugnn VOGNSEN  f.omk.1036 Denmark

156. Vladimir II "Monomach" Grand Duke of Kiew 
f.1053 Kiev, Ukraine død 19 maj 1125
   78. MSTISLAV I ( HARALD ) GRAND DUKE OF KIEW  f.1076 Kiev, Ukraine død 15 apr 1132
157. Gytha Haraldsdatter Princess of England  f.omk.1053 London, England død 1 maj 1107

158. Inge I Stenkilsson King of Sweden 
f.omk.1050 Uppsala død omk.1112 begravet Varnhem Kloster, Västergötland, Sweden
   79. Christina Ingesdotter Princess of Sweden  f.omk.1078 Uppsala
   død 18 jan 1122
   Ragnvald Ingesson Prince of Sweden 
   Omk 1085 - Margrete Fredkulla Princess of Sweden ( Dronning af Danmark ) 
   Omk 1107 - Katarina Ingesdotter Princess of Sweden
159. Helena Torildsdatter Blot-Sven Queen of Sweden  f.omk.1070 Uppsala

                                                                                                          Tip 26

272. SKJALM HVIDE
  f.1034 Fjenneslev,Sorø
         136. Ebbe Skjalmsen GALEN 
død 1150
         Toke Skjalmsen HVIDE
        82. ASSER RIG HVIDE  f.omk.1080 Fjenneslev død 1151 begravet Sorø
         Cecilie Skjalmsdatter HVIDE 
273. Signe HVIDE  død 1086

280. ERIK I EJEGOD KING OF DENMARK  f.omk.1055 Slangerup død 10 jul 1103 Baffa, Cypern begravet Baffa, Cypern
   Børn med Bothild Thorgatsdatter Queen of Denmark
:
      Omk 1083 - Harald "Kesja" Eriksson Prince of Denmark 
      140. KNUD LAVARD HERTUG AF SØNDERJYLLAND  f.12 mar 1091 død 7 jan 1131    
   Børn med Concubines of Erik Ejegod Of Denmark:
      Ragnhild Eriksdatter Princess of Denmark 
     
 161. Bodil Princess of Denmark  død eft.1135
      Omk 1090 - ERIK II EMUNE KING OF DENMARK 
281. Bothild Thorgatsdatter Queen of Denmark 
f.omk.1061 Denmark død 1103 Olberg, Jerusalem

282. MSTISLAV I ( HARALD ) GRAND DUKE OF KIEW  f.1076 Kiev, Ukraine død 15 apr 1132
   Børn med Christina Ingesdotter:
         Isjaslaw II Mstislawitsch Grand Duke of Kiew 
         141. Ingeborg Princess of Russia  f.omk.1099 Kiev, Ukraine død 1140
         Vsevolod Gavriil Prince of Russia
   Børn med Lyubava Dmitrievna of Kiew:
      1130 - Eufrosina Mstislawna Princess of Kiew 
283. Christina Ingesdotter Princess of Sweden  f.omk.1078 Uppsala død 18 jan 1122

284. Vsevolod Gavriil Prince of Russia 
f.omk.1102 Novgorod, Russia død 11 feb 1136
   142.Vladimir Dmitrij Vsevolodich Prince of Russia  f.omk.1123 Novgorod, Russia død eft.1139
285. Svyatoslavna Princess of Chernigov  f.omk.1103 Chernigov, Ukraine

286. Boleslaw III The Wrymouth Duke of Poland  f.20 aug 1085 Krakow, Poland død 28 okt 1138
   Børn med
Sbislawa Of Kiew:
      Wladislav II Duke of Cracow and Silisia
   Børn med Salome Of Berg-Schelklingen:
      143. Richia "Sventoslava" Princess of Poland
   36. Ksiaz Mieszko III Duke of Poland  f.1126 død 13 mar 1202
      Judita Pzin Princess of Poland
287. Salome Of Berg-Schelklingen  f.1097 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 27 jul 1144

288. Slag? HVIDE
     
 144. Toke Trylle HVIDE 

304. Ulf Jarl Thorgilsson  f.omk.993
Halland, Sweden død 29 Sep 1027 Roskilde begravet Roskilde
   152. SVEND ESTRIDSEN KING OF DENMARK  f.1020 England død 28 apr 1074 Søderup,
305. Estrid (Margrethe) Princess of Denmark  f.omk.997 død i Roskilde

306. Tord Rannveigsson 
f.omk.980 Aurland, Sogn og Fjordane, Norway
   153. Rannveig Tordsdatter  f.omk.1026 Aurland, Sogn og Fjordane, Norway

308. Ulv Galica Jarl 
f.omk.1000 Norway
   154. Thorgaut "Fagrskinna" Ulfsson  f.omk.1032 Denmark
309. Bothild Hakonsson  f.omk.1014 Norway

310. Vagn Aakessøn  
   155. Thorugnn VOGNSEN
  f.omk.1036 Denmark

312. Vsevolod I Yaroslavovicy Grand Duke of Kiew  f.1030 Pereyaslavl, Kiev, Ukraine død 13 apr 1093
   156. Vladimir II "Monomach" Grand Duke of Kiew  f.1053 Kiev, Ukraine død 19 maj 1125
313. Irene Maria Princess of Byzantium  f.omk.1032 Konstantinopel, Turkey død nov 1067

314. HAROLD II GODWINSSON KING OF ENGLAND  f.omk.1022 Wessex, England død 14 okt 1066 Hastings, Senlac, Sussex, England begravet Waltham Abbey, Waltham Holy Cro, Essex, England
Died in the Battle of Hastings
   157. Gytha Haraldsdatter Princess of England  f.omk.1053 London, England død 1 maj 1107
315. Eadgyth Swanneshalls Queen of England  f.omk.1035 Wessex, England

316. Stenkild Ragnvaldsson King of Sweden 
f.omk.1025 Uppsala død 1066
   158. Inge I Stenkilsson King of Sweden  f.omk.1050 Uppsala død omk.1112
317. Edmundsdotter Queen of Sweden  f.omk.1023 Uppsala

318. Torild Totilsson 
f.omk.1020 Uppsala
   159. Helena Torildsdatter Blot-Sven Queen of Sweden  f.omk.1070 Uppsala

                                                                                               
 Tip 27

544. Toke Trylle HVIDE
      2
72. SKJALM HVIDE  f.1034 Fjenneslev,Sorø

560. SVEND ESTRIDSEN KING OF DENMARK  f.1020 England død 28 apr 1074 Søderup, Åbenrå begravet Trefoldigheds kirken, Roskilde
   Børn med Rannveig Tordsdatter:
      
334. KNUD II DEN HELLIGE KING OF DENMARK  f.1041 død 10 jun  1086 Albanikirken
      280. ERIK I EJEGOD KING OF DENMARK 
f.omk.1055 Slangerup død 10 jul 1103 
       Ingerid Svendsdatter Princess of Denmark 
   Børn med elskeinder:
      1041 - HARALD 3. HEN KING OF DENMARK 
      Omk 1052 - OLUF I HUNGER KING OF DENMARK 
      Omk 1064 - NIELS KING OF DENMARK 
561. Rannveig Tordsdatter  f.omk.1026 Aurland, Sogn og Fjordane, Norway

562. Thorgaut "Fagrskinna" Ulfsson  f.omk.1032 Denmark
   281. Bothild Thorgatsdatter Queen of Denmark  f.omk.1061 Denmark død 1103 
   Svend Thrugotsen
563. Thorugnn VOGNSEN  f.omk.1036 Denmark

564. Vladimir II "Monomach" Grand Duke of Kiew  f.1053 Kiev, Ukraine død 19 maj 1125
   282. MSTISLAV I ( HARALD ) GRAND DUKE OF KIEW  f.1076 Kiev, Ukraine død 15 apr 1132
565. Gytha Haraldsdatter Princess of England  f.omk.1053 London, England død 1 maj 1107

566. Inge I Stenkilsson King of Sweden  f.omk.1050 Uppsala død omk.1112 begravet Varnhem Kloster, Västergötland, Sweden
   283. Christina Ingesdotter Princess of Sweden  f.omk.1078 Uppsala
   død 18 jan 1122
   Ragnvald Ingesson Prince of Sweden 
   Omk 1085 - Margrete Fredkulla Princess of Sweden ( Dronning af Danmark ) 
   Omk 1107 - Katarina Ingesdotter Princess of Sweden
567. Helena Torildsdatter Blot-Sven Queen of Sweden  f.omk.1070 Uppsala

568.MSTISLAV I ( HARALD ) GRAND DUKE OF KIEW  f.1076 Kiev, Ukraine død 15 apr 1132
   Børn med Christina Ingesdotter:
         Isjaslaw II Mstislawitsch Grand Duke of Kiew 
         141. Ingeborg Princess of Russia  f.omk.1099 Kiev, Ukraine død 1140
         284. Vsevolod Gavriil Prince of Russia  f.omk.1102 Novgorod, Russia død 11 feb 1136
Børn med Lyubava Dmitrievna of Kiew:
      1130 - Eufrosina Mstislawna Princess of Kiew 
569. Christina Ingesdotter Princess of Sweden  f.omk.1078 Uppsala død 18 jan 1122

570. Svyatoslavich Davidovich Prince of Lutsk 
f.omk.1080 Lutsk, Volyn, Ukraine død 14 okt 1142
   285. Svyatoslavna Princess of Chernigov  f.omk.1103 Chernigov, Ukraine
571. Anna Svyatopolkovna Princess of Russia  f.omk.1073 Kiev, Ukraine død eft.1136

572. Wladislaw I Herman Duke of Poland 
f.omk.1043 Krakow, Poland død 4 jun 1102
Poisoned at Plock
   286. Boleslaw III The Wrymouth Duke of Poland  f.20 aug 1085 Krakow, Poland død 28 okt 1138
573. Judita I Princess of Bohemia  f.1057 Praha, Czechoslovakia død 25 dec 1085

574. Heinrich III Count of Berg 
f.omk.1073 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 24 dec 1122 Zwiefalten
Graf, stirbt als Mönch; Busse, DFA57. H. 1., Graf v.Berg um 1100, Mönch in Zwiefalten; v.Damm
   287. Salome Of Berg-Schelklingen  f.1097 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 27 jul 1144
   Richza Of Berg-Schelklingen
575. Adeleide Of Monchenthal  f.omk.1077 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 11 dec 1122

608. Thorgils Styrbjørnsson Sprakeleg 
f.omk.985 Uppsala død 1005
herre til Jomsborg
   304. Ulf Jarl Thorgilsson  f.omk.993 Halland, Sweden død 29 Sep 1027 Roskilde 
   Gytha Thorgilsdatter

609. Sigrid Sprakling  f.omk.971 Halland, Sweden

610. SVEN I TVESKÆG KING OF DENMARK  f.omk.965 død 3 feb 1014 Gainsborough, Lincolnshire, England begravet Hellig Trefoldigheds Kirke, Roskilde
Gift 1. gang med Sigrid Storråde Queen of Denmark
   Gyda Svendsdatter Princess of Denmark
   Thyra Svendsdatter Princess of Denmark

   0995 - KNUD DEN STORE KING OF DENMARK 
   305. Estrid (Margrethe) Princess of Denmark  f.omk.997 død i Roskilde
 611. Gunhild Swietoslava Princess of Poland  f.omk.970 Poznan, Poland død eft. 2 feb 1014

613. Rannveig Tordsdatter  f.Omk 0940 Aurland, Sogn og Fjordane, Norway
   306. Tord Rannveigsson  f.omk.980 Aurland, Sogn og Fjordane, Norway
   omk 1010 Helge NN på Aurland I Sogn

618. Hakon Eriksson 
f.Omk 0997 Norway d.1030
   309. Bothild Hakonsson  f.omk.1014 Norway
619. Gunhild De Vortigern Of Venden  f.Omk 1008 Wenden, Vidzeme, Latvia

620. NN Palnatokesøn
   310. Vagn Aakessøn
621. NN Vesetedatter

624. Yaroslav I the wise Grand Duke of Russia  f.
980 Kiev, Ukraine d. 20 Feb 1054 Kiev, Ukraine
ruled 1017-18 and 19-54
   Izyaslav I Dmitrij Grand Duke of Russia
   Svyatopolk I Yaroslavich Grand Duke of Russia
   Anastasiya Agmunda Princess of Russia
   312. Vsevolod I Yaroslavovicy Grand Duke of Kiew  f.1030 Pereyaslavl, Kiev, Ukraine død 13 apr 1093
   1036 - Anna Agnesa Princess of Russia
325. Ingegerda Olafsdotter Princess of Sweden f.Omk 1001 Uppsala d.10 Feb 1050 Kiev, Ukraine

626. Constantin IX Emperor of Byzantium 
f.Omk 1005 Konstantinopel, Turkey d.1064
313. Irene Maria Princess of Byzantium  f.omk.1032 Konstantinopel, Turkey død nov 1067
627. Sclerina Empress of Byzantium  d.omk 1033

628. Godwine Thegn Earl of Wessex 
f.Omk 0992 Wessex, England d.15 Apr 1053 Winchester, Hampshire, England begravet Old Minster, England
   314. HAROLD II GODWINSSON KING OF ENGLAND  f.omk.1022 Wessex, England død 14 okt 1066 Hastings
   Edith Queen of England 
   Torstig Earl Godvinson
 629. Gytha Thorgilsdatter  f.Omk 0997 Halland, Sweden

630. Alfgar Duke (Earl) of Mercia
   315. Eadgyth Swanneshalls Queen of England
  f.omk.1035 Wessex, England

632. Ragnvald "Den Gamle" Ulfsson King of Sweden  f.Omk 0970 Vestgotland, Sweden d.1066
   316. Stenkild Ragnvaldsson King of Sweden  f.omk.1025 Uppsala død 1066
633 og 635. Astrid Njalsdatter Queen of Swedenf.Omk 0985 Altensen, Vefsenfjord, Nordland, Norway d.Eft 1066 Västergötland, Sweden
Hun var gift anden gang med
634. Edmund "The Aged" Olafsson King of Sweden
f.Omk 995 Sweden d.1060
De blev forældre til 
   317. Edmundsdotter Queen of Sweden  f.omk.1023 Uppsala
Som altså blev gift med sin halvbror Stenkild nr.316

4. STIG ANDERSEN " MARSK STIG " til Møllerup Tygestrup, Eskebjerg, Bjørnsholm,         Bjørnkær HVIDE 

        Udefra kommende slægter
               Som alligevel bliver sammenflettet med kongeslægten
                          

Tip 19

. Jaksa 2. Count of Gutzkow  f.1244 Pommern
   1. Margrethe Countess of Gutzkow 

1295- (4115)

  2

       Tip 20

4.
Johan 1 Count of Gutzkow  f.omk.1227

Salzwedel, Brandenburg

2. Jaksa 2. Count of Gutzkow  f.1244 Pommern

    Tip 21

8.
Jaczo Count of Salzwedel  f.omk.1199Salzwedel,Brandenburg,Prussia, Germany død 1237

     Tip 22

16.

Friedrich II Count of Salzwedel  f.omk.1165 Salzwedel,Brandenburg,Prussia, Germany
   8. Jaczo Count of Salzwedel  f.omk.1199
Salzwedel,Brandenburg,Prussia, Germany død 1237
17. Strodoranen Countess of Salzwedel  f. omk.1165 Brandenburg,Prussia, Germany død før 1178

   4. Johan 1 Count of Gutzkow  f.omk.1227 Salzwedel, Brandenburg
9. Doboslawa Pomerania  f.omk.1200 Pomerania, Prussia

                                                                                                 

18. Boleslaw Prince of Poland 

Gift 1187

f.1159

Poznan, Posnania, Poland død 13 sep 1195

 9. Doboslawa Pomerania  f.omk.1200 Pomerania, Prussia

19. Bobroslawa Of Pommern

  f.omk.1166 Slupsk, Pommern 

Tip 23

f.omk.1135 Salzwedel,Brandenburg,Prussia, Germany

32. Konrad Count of Salzwedel 

 16. Friedrich II Count of Salzwedel

f.omk.1165

36. Ksiaz Mieszko III Duke of Poland  f.1126 død 13 mar 1202
   Børn med
Elisabet Princess of Hungary:
      Anna Of Poland 
      
Elisabeta Princess of Poland
   Børn med Evdokija Isjaslawna Princess of Russia:
      18. Boleslaw Prince of Poland 
f.1159 Poznan, Posnania, Poland død 13 sep 1195
      Før 1164 - Anastasia Princess of Poland 
      
Swinislawa Of Poland
37. Evdokija Isjaslawna Princess of Russia

38. Bogislaw 1 Duke af Pommern
  f.omk.1130 død 18 mar 1187
   Børn med
Anastasia Princess of Poland:
      Bogislaw 2. Duke of Pommern( Schlawe ) 
   Børn med Walburgis Countess of Pommern:
      19. Bobroslawa Of Pommern  f.omk.1166 Slupsk, Pommern 
39. Walburgis Countess of Pommern  f.omk.1130 død 18 apr 1172

                                                                                                     Tip 24

64.
Friedrich I Count of Salzwedel f.omk.1105Dannenberg,Brandenburg,Prussia, Germany
   32. Konrad Count of Salzwedel  f.omk.1135 

72. Boleslaw III The Wrymouth Duke of Poland  f.20 aug 1085 Krakow, Poland død 28 okt 1138
   Børn med
Sbislawa Of Kiew:
      Wladislav II Duke of Cracow and Silisia
   Børn med Salome Of Berg-Schelklingen:
      Richia "Sventoslava" Princess of Poland
   36. Ksiaz Mieszko III Duke of Poland  f.1126 død 13 mar 1202
      Judita Pzin Princess of Poland
73. Salome Of Berg-Schelklingen  f.1097 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 27 jul 1144

74. Isjaslaw II Mstislawitsch Grand Duke of Kiew  f.1096 død 13 nov 1154
   
37. Evdokija Isjaslawna Princess of Russia
75. Dght of Konrad 3 Hoenstaufen  f.omk.1100 Hoenstaufen, Baden-Wurttemberg

76. Wartislaw 1 Duke of Pommern 
f.før 1124 død 3 maj 1153
   38. Bogislaw 1 Duke af Pommern  f.omk.1130 død 18 mar 1187

                                                                                                   Tip 25    

144. Wladislaw I Herman Duke of Poland
  f.Omk 1043 Krakow, Poland død 04 Jun 1102
Poisoned at Plock
   72. Boleslaw III The Wrymouth Duke of Poland 
f.20 aug 1085  Krakow, Poland død 28 okt 1138
145. Judita I Princess of Bohemia  f.1057 Praha, Czechoslovakia død 25 Dec 1085

146. Heinrich III Count of Berg  f.omk.1073 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 24 Dec 1122 Zwiefalten
Graf, stirbt als Mönch; Busse, DFA57. H. 1., Graf v.Berg um 1100, Mönch in Zwiefalten; v.Damm
   73. Salome Of Berg-Schelklingen  f.1097 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 27 jul 1144
   Richza Of Berg-Schelklingen
147. Adeleide Of Monchenthal  f.omk.1077 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 11 dec 1122

148. MSTISLAV I ( HARALD ) GRAND DUKE OF KIEW  f.1076 Kiev, Ukraine død 15 apr 1132
   Børn med Christina Ingesdotter:
         74. Isjaslaw II Mstislawitsch Grand Duke of Kiew 
         39. Ingeborg Princess of Russia  f.omk.1099 Kiev, Ukraine død 1140
         Vsevolod Gavriil Prince of Russia
   Børn med Lyubava Dmitrievna of Kiew:
      1130 - Eufrosina Mstislawna Princess of Kiew 
149. Christina Ingesdotter Princess of Sweden  f.omk.1078 Uppsala død 18 jan 1122

150. Konrad III Duke Emperor of Holy Roman Empire 
f.omk.1094 Hohenstaufen,Baden-Wurttember,Swabia død 15 feb 1152
75. Dght of Konrad 3 Hoenstaufen  f.omk.1100 Hoenstaufen, Baden-Wurttemberg
151. Gertrud Of Sulzbach  f.omk.1100 Sulzbach, Unterfranken, Bavaria død 14 apr 1140

152. Svantapolk Duke of Pommern 
død eft.1108
    76. Wartislaw 1 Duke of Pommern  f.før 1124 død 3 maj 1153

                                                                                                     
Tip 26

288. Kazimierz I Karol King of Poland  f.25 Jul 1016 Krakow, Poland død 28 nov 1058
   144. Wladislaw I Herman Duke of Poland  f.Omk 1043 Krakow, Poland død 04 Jun 1102
   Omk 1048 - Swietoslawa (Swatawa) Princess of Poland 
289. Dobronegra Mariya Princess of Kiew  f.omk.1011 Kiev, Ukraine død 1087

290. Vratislav II King of Bohemia  f.omk.1035 Praha, Czechoslovakia død 14 Jan 1092
   Børn med Adelaida Princess of Hungary:
      145. Judita I Princess of Bohemia  f.1057 Praha, Czechoslovakia død 25 Dec 1085
  Børn med Swietoslawa (Swatawa) Princess of Poland:
     Omk 1073 - Wladislaw I Duke of Bohemia 
291. Adelaida Princess of Hungary 
f.omk.1038 Esztergom, K-Esztergom, Hungary død 27 Jan 1062

292. Poppo Count of Berg  f.omk.1100 Zwiefalten
Gift 11 Jul 1100 
   146. Heinrich III Count of Berg  f.omk.1073 Schelklingen, Donaukreis, Wurttemberg død 24 Dec 1122 Zwiefalten
293. Sophie Countess of Berg 
død 26 jun 1110

296. Vladimir II "Monomach" Grand Duke of Kiew  f.1053 Kiev, Ukraine død 19 maj 1125
   148. MSTISLAV I ( HARALD ) GRAND DUKE OF KIEW  f.1076 Kiev, Ukraine død 15 apr 1132
297. Gytha Haraldsdatter Princess of England 
f.omk.1053 London, England død 1 maj 1107

298. Inge I Stenkilsson King of Sweden  f.omk.1050 Uppsala død omk.1112 begravet Varnhem Kloster, Västergötland, Sweden
   149. Christina Ingesdotter Princess of Sweden  f.omk.1078 Uppsala
   død 18 jan 1122
   Ragnvald Ingesson Prince of Sweden 
   Omk 1085 - Margrete Fredkulla Princess of Sweden ( Dronning af Danmark ) 
   Omk 1107 - Katarina Ingesdotter Princess of Sweden
299. Helena Torildsdatter Blot-Sven Queen of Sweden  f.omk.1070 Uppsala

300. Friedrich I Duke of Swabia  f.omk.1050 Hohenstaufen,Baden-Wurttember,Swabia død 06 Apr 1105
Ruled 1079, Gift 1084 
   Omk 1090 - Frederick II Duke of Swabia 
   150. Konrad III Duke Emperor of Holy Roman Empire  f.omk.1094 Hohenstaufen,Baden-Wurttember,Swabia død 15 feb 1152

301. Agnes von Waiblingen Princess of Germany  f.maj 1074 Klosterneuburg, Niederhosterreich, Austria død 24 sep 1143
Gift 1084 - Friedrich I Duke of Swabia, Gift 1106 - Leopold III "The Saint" Duke of Austria
   Børn med Leopold III "The Saint" Duke of Austria:
      
Agnes Of Austria
      Omk 1112 - Heinrich II Duke of Austria 
      Bertha Of Austria

302. Berengar II Count of Sulzbach f.omk.1080 Sulzbach, Unterfranken, Bavaria død 3 dec 1125
Gift Abt 1110 
   151. Gertrud Of Sulzbach  f.omk.1100 Sulzbach, Unterfranken, Bavaria død 14 apr 1140
303. Adeleid Of Diessen 
f.omk.1086 Thanning, Bavaria død 11 jan 1126

304. Svatipor Duke of Pommern
   152. Svantapolk Duke of Pommern  død eft.1108

                                                                                                      Tip 27

576. Mieszko II Lambert King of Poland
  f.omk.990 død 10 maj 1034
   288. Kazimierz I Karol King of Poland  f.25 Jul 1016 Krakow, Poland død 28 nov 1058
    Richeza Of Poland
   Gertruda Princess of Poland
577. Richza Of Lorraine  f.omk.1000 Lorraine, France død 31 Mar 1063 Saalfeld, Mulhausen, Thuringia

578. Vladimir I the great Grand Duke of Kiew  f.960 Kiev, Ukraine død 15 Jul 1015 Berestovo, Kiev, Ukraine begravet Church of Tithes, Kiev, Ukraine
ruled 980-1015

578. Vladimir I the great Grand Duke of Kiew  f.960 Kiev, Ukraine død 15 jul 1015 Berestovo, Kiev, Ukraine begravet Church of Tithes, Kiev, Ukraine
ruled 980-1015
   Gift med Anna Princess of Byzantium
   Børn med
Rogneda Princess of Polotsk:
      Yaroslav I the wise Grand Duke of Russia
   Børn med Dght of Kuno Of Oehningen
      289. Dobronegra Mariya Princess of Kiew  f.omk.1011 Kiev, Ukraine død 1087
579. Dght of Kuno Of Oehningen

580.
Bretislav I Duke of Bohemia  f.omk.1005Praha, Czechoslovakia død 10 Jan 1055 Chrudim, Czechoslovakia
   290. Vratislav II King of Bohemia  f.omk.1035 Praha, Czechoslovakia død 14 Jan 1092
581. Judith Of Schweinfurt 
f.omk.1007 Schweinfurt, Unterfranken, Bavaria død 02 Aug 1058

582. Andreas I King of Hungary  f.1001 Esztergom, KomaRome-Esztergom, Hungary død eft.6 jul 1060 Zircz, Veszprem, Hungary begravet Tihany, Veszprem, Hungary
   291. Adelaida Princess of Hungary  f.omk.1038 Esztergom, K-Esztergom, Hungary død 27 Jan 1062
582. Anastasiya Agmunda Princess of Russia
  f.omk.1035 Kiev, Ukraine død eft 1074

592. Vsevolod I Yaroslavovicy Grand Duke of Kiew  f.1030 Pereyaslavl, Kiev, Ukraine død 13 apr 1093
   296. Vladimir II "Monomach" Grand Duke of Kiew  f.1053 Kiev, Ukraine død 19 maj 1125
593. Irene Maria Princess of Byzantium 
f.omk.1032 Konstantinopel, Turkey død nov 1067

594. HAROLD II GODWINSSON KING OF ENGLAND  f.omk.1022 Wessex, England død 14 okt 1066 Hastings, Senlac, Sussex, England begravet Waltham Abbey, Waltham Holy Cro, Essex, England
Died in the Battle of Hastings
   297. Gytha Haraldsdatter Princess of England  f.omk.1053 London, England død 1 maj 1107
595. Eadgyth Swanneshalls Queen of England 
f.omk.1035 Wessex, England

596. Stenkild Ragnvaldsson King of Sweden  f.omk.1025 Uppsala død 1066
   298. Inge I Stenkilsson King of Sweden  f.omk.1050 Uppsala død omk.1112 begravet Varnhem Kloster, Västergötland, Sweden
597. Edmundsdotter Queen of Sweden 
f.omk. 1023 Uppsala

598. Torild Totilsson 
f.omk.1020 Uppsala
   299. Helena Torildsdatter Blot-Sven Queen of Sweden  f.omk.1070 Uppsala

600.
Friedrich II Count of Buren  død 1094
   300. Friedrich I Duke of Swabia  f.omk.1050 Hohenstaufen,Baden-   Wurttember,Swabia død 06 Apr 1105
601. Hildegard Of Swabia 
død 1095

602. HEINRICH IV HOLY ROMAN EMPEROR OF GERMANY  f.11 Nov 1050 Goslar , Germany død 7 aug 1106 Liege, Belgium
ruled from 1056, deposed 1105
   301. Agnes von Waiblingen Princess of Germany  f.maj 1074 Klosterneuburg, Niederhosterreich, Austria død 24 sep 1143
   08 Jan 1081 - Henry V Emperor of Germany
603. Bertha Of Savoy and Maurienne 
f.21 sep 1051 død 27 dec 1081

604. Gerhard II Count of Sulzbach  f.omk.1060 Sulzbach, Unterfranken, Bavaria død 1085
   302. Berengar II Count of Sulzbach f.omk.1080 Sulzbach, Unterfranken, Bavaria død 3 dec 1125

606. Otto 2. Count of Diessen Thanning  f.1033 Wolfratshausen, Bavaria død 1120
   303. Adeleid Of Diessen  f.omk.1086 Thanning, Bavaria død 11 jan 1126
607. Adelheid Of Regensburg 
f.omk.1064 Thanning, Bavaria

                                                                                                    Tip 19

2.Ludvig I Count of Everstein  f.1206 død eft.1283 
   
1. Albrechttil Ørnhoved Count of Everstein  omk.1230-1289 (4296 og 5940)
3. Adelheid (Adela) Of Gleichen 
f.omk.1200 død 1267 Brunswich