Den adelige del af familien Hansen og Kristiansen ca. 1300 - 1700 (for længe længe siden)
Familien starter hos tip 6 oldefar fæstebonden Niels Lauridsen Barfoed. Jo ældre familien bliver, jo finere, men ikke nødvendigvis bedre, bliver den
 I denne periode af familiens liv er der en lille gren, som ikke er almindelige mennesker, vi er "rigets bedste folk". Vi er i familien adskellige gange blevet slået ihjel, mens vi forsvarede Danmark mod svenskere,tyskere og holstenere. Vi har også flere gange slået os selv ihjel, når vi har været uenige, desuden er vi blevet halshugget, erklæret fredløse, mistet vores formue eller blevet radbrækket, når vi konspirerede mod kongemagten. Vi er også i begyndelsen af perioden tyske riddere, der er blevet kaldt til Danmark for at hjælpe kongen (os selv) mod interne fjender, som også er os. Vi tyskere er faldet så godt til i Danmark, at vi har valgt at blive her for at hjælpe kongen med at regere landet. Vi er med andre ord arketyper på ganske normale adelige riddere og væbnere, der elsker at lege krig, samtidig med at nogle af os har plads i rigsrådet og andre fungerer som dommere, men fælles for os alle er, at vi alle skal sikre os, at det store flertal af familien, som bare er "jordens salt", arbejder ihærdigt for os, så vi, når vi ikke leger krig, kan gå på jagt, deltage i  ridder tuneringer eller hjælpe med at styre Danmark. 


                             
                        Tip 6 Oldefar


1.
Niels Lauridsen Barfoed  f.1684 død 1768 Øster Hornum sogn begravet 28 feb.
Gårdfæster under Torstedlund gods (ane 248 farmors aner)
Niels Lauritsen angives som gårdfæster under Torstedlund gods. Desuden ved vi at Johanne Pedersdatter boede hos ham, men om hun er hans kone, ved vi ikke med sikkerhed. Han havde i hvert fald 6 børn. Det angives, at han ved sin begravelse er 84 år og 3 uger gammel.

Medlemmer af slægten flytter til Midtjylland, hvor vi bl. a. finder dem spredt i det store Hammerum herred, og i 1700-tallet er der således Barfod-er mange steder i Midt- og Nordjylland. Det kan ofte være vanskeligt at finde forbindelserne mellem slægtsmedlemmerne, da de som bønder ofte undlod at bruge slægtsnavnet, således at blot nogle få af dem nu og da genoptog det af den ene eller den anden grund. Derfor er det ikke så nemt at finde forbindelsen til Niels Lauritsen (X 47). Hans barnebarn, Niels Olesen ((XII, 74), er den første, der (gen-)optager navnet, og hér i formen BARFOED, ved sit bryllup i 1790. 

      1. Ole Nielsen Barfoed 1722-
Niels var gift med Johanne Pedersdatter
f.1688 død 1770 Øster Hornum sogn begravet 21 jan.1770
                                                            
                                                                 Tip 7 Oldefar

 2. Laurids Pedersen Barfoed 
f.1648 Heltborg sogn, Thisted amt død eft.1694
      
1. Niels Lauridsen Barfoed 1684-1768 (1)


                                                         Tip 8 Oldeforældre

4. Peder Thomsen til Toulum Barfoed  
f.1617 Nørre Nebel sogn, Ribe amt død 1694 Ydby sogn, Thisted amt begravet 2.maj Ydby sogn, Thisted amt
Adelsmand, solgte Balsgaard 1681
I 1600 tallet falder slægten sammen med bondestanden

      
1.  Laurids Pedersen Barfoed f.1648-eft.1694 (2)
5. Kirsten til Blegsted Navl (Nauli)  f.1612 død 1685 Ydby sogn, Thisted amt begravet 2.maj Klim kirke, Ydby sogn, Thisted amt
 

                                                         
Tip 9 Oldeforældre

8. Thomas Lauridsen Barfoed  f.før 1590 død 1626
Nørre Nebel sogn, Ribe amt
Adelig, Herredsskriver Horne Herred, nævnt 1592
   

      1. 992. Peder Thomsen til Toulum Barfoed1617-1694 (4)
9. Lisbeth Sørensdatter 
død eft.1630

10. Jørgen til Odde Navl  død 1673
Adelig, Løjtnant 1637,1641 ejer af Odde, ejede Haven og Blegsted
Fanget i svenskerkrigen 1657, Udvidede Odde 1662
      1. Kirsten til Blegsted Navl (Nauli) 1612-1685 (ane 5)
      2. Bendix NAVL 
      3. Dorte Jørgensdatter til Oddegaard og Haven Navl 
11. Dorethe Lauridsdatter Kruse 
død 1651
Levede i stor armod


                                                      Tip 10 Oldeforældre

16. Laurids Claus Jensen til Sædding Storgaard Barfoed  f.før 1550 død omk.1585 Nørre Nebel sogn, Ribe amt
Adelig, Herredsskriver, nævnt 1564 - 1581
      
1. Thomas Lauridsen Barfoed f.før 1590-1626 (8)
      2. Claus Lauridsen Barfod 
      3. Peder til Sædding Storgaard Barfod
 
17.
Anne  død eft.1605

20. Laurids Navl
Adelig, forpagter af Nørbeg 1622
     
 1. Jørgen til Odde Navl -1673 (10)
21. Karen Henriksdatter til Trinderup Krag
Trinderup Onsid Herred

22. Laurids til Balle Kruse  f.1533 død 22 aug.1597
Adelig, opførte Balles hovedbygning
      1. Dorethe Lauridsdatter Kruse -
1651 (11)
      2.
Mogens til Balle og Strandet KRUSE 1563-
23. Inger Eriksdatter Høeg  1533-1595

                                                                              
Tip 11 Oldeforældre

32. Jens Knudsen til Sædding Storgaard Barfod  
f.før 1520 død eft.1562
Herredsfoged Vester Horne nævnt 1541 - 1562
Bosat : Nr. Nebel
Jens Knudsen Barfod (V,l) hører vi første gang om, da han i 1532 reddede en af kong Frederik I.s mænd, der var sendt til herredet for at indkræve kongeskat. Bønderene blev åbenbart så forbitrede, at de ville slå opkræveren ihjel, for i et kongebrev står der, at Jens Barfod måtte være fri for ranstov, sandemandstoveller noget andet tov for sin livstid, fordi han »lod sig velvilligen findes at undsætte Mads Skriver«. I en række grove sager skulle nogle mænd fra herredet udpeges og afgive en udtalelse tov som tinget lagde til grund for dommen, og åbenbart slap Jens Barfod for at skulle deltage her. Få år efter udbrød Grevens Fejde, og Skipper Klemens styrker nåede som før nævnt ned i vestjylland til omkring Varde. Efter sigende skal de fleste medlemmer af slægten da have gjort fælles sag med bønderne til fordel for den fangne konge Christian II. Sandsynligvis er Jens Barfod også gået med, men vi kender ikke noget til hans meriter.
Trods alt var han dog også efter krigens ophør og efter reformationen den fornemste mand på egnen. I 1541 var han tingholder og herredsfoged, da han tog lovhævd på Tudmose hussted (Hungerbjerg på ster Nebel Mark i Lunde sogn). Det bevidnedes, at han havde ejendommen »inden alle 4 markskel, og kender han ingen at have lod eller del deri uden sig og sine søskende.« Derved kom han i strid med Nils Skoning, som også gjorde krav på gården, der da lå øde, men i 1542 bevises det, at Jens Barfods far og dennes forældre havde haft Tudmose før han, og beboerne havde svaret dem både skat og landgilde. Velbyrdige adelsmænd som ridder Otto Krumpen, Henning Qwitzov i Lydum, Palle Bang i Hennegård, Thomas Stygge i Frøstrup, en borgmester, en byfoged og en rådmand fra Varde samt Eske Nielsen dømte da, at Jens Barfod skulle beholde Tudmose. I 1544 kom han imidlertid i strid med Eske Nielsen i Løftgård og stævnede da som herredsfoged i Vester Herred Oluf StotTerskou til Donneruplund og Niels StatTensen til at møde i Viborg, når kongen kom der, for at få klaret en dom, som han mente, at de med urette havde dømt mellem Jens Barfod og Eske Nielsen. I 1553 beseglede han som vidne sin svogers skøde til Thomas Stygge, og i 1562 bor han endnu i Sædding. Som de andre oprørske under Grevens Fejde havde kongen også inddraget Sædding Storgård. som krongods, og Jens Barfod måtte derfor foruden gæsteri til kongen også svare landgilde. I 1562 måtte gården således betale ialt 10 hestes gæsteri, 112 ørte smør, 2 ørte rug, 2 ørte byg, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns og i penge 12 skilling, der skulle betales til Helmis (I.november) og 12 skilling til Volmis (I.maj) (2) Jens Barfod var sandsynligvis gift med en datter af Christian Stygge til Frøstrup, og de havde tre børn, som vi kender til, nemlig VI, 1-3. Johanne Knudsdatter Barfod (V,2) kan have været den næstældste, men rækken af børn kendes ikke. Hun fik i søskendeskifte efter sin far udlagt Tudmose hussted med ager og eng, som hendes bror havde ført sag om. Det lå i Lunde sogn
      1. Laurids Claus Jensen til Sædding Storgaard Barfoed
før.1550- omk.1585 (16)
33. NN Cristiansdatter af Frøstrup Stygge

40.
Jørgen Navl død 1568  
Fanget i 7 års krigen, død i svensk fangenskab
Skibshøvedsmand, lensmand Sebber kloster på livstid

      1. Laurids Navl (20)

42.
Henrik til Trinderup Krag  f.1544 Kjellingbjerg død 20 sep.1620
Trinerup, Mariager

      1. Karen Henriksdatter til Trinderup Krag (21)
      2. Maren Henriksdatter til Trinderup Krag
      3. Else Henriksdatter til Rønninge Søgaard KRAG 
      4. Birgitte til Trinderup KRAG 
43. Kirsten Munk f.omk.1550

44. Peder til Balle, Ryomgaard og Kjeldrup Kruse 
f.omk.1510 Balle,Gassum,Randers død 1562
Skibschef, Landsdommer i Viborg
gift Abt 1526 
      1. Laurids til Balle Kruse
1533-22 aug.1597 (22)
      2. Kirsten Lauridsdatter KRUSE 
      3. Viffert til Balle KRUSE 
45. Dorte Maltesdatter til Øls Viffert  
f.omk.1514 Rebstrup, Sønderup, Aalborg død eft.6 dec.1562

46. Erik Høeg til Klarupgaard Banner f.før 1528 død eft.1536

      
1. Jørgen Eriksen til Klarupgaard og Kildegaard Banner Høeg omk.1530-
      2. Inger Eriksdatter Høeg
1533-1595 (23)
      3. Elisabeth Høeg
47. Kirsten Christensdatter Rekhals

                                                         
Tip 12 Oldeforældre

64. Knud Jensen til Sæddinggaard Barfod  
f.omk.1460 død omk.1553
Nørre Nebel sogn, Ribe amt
Herredsfoged Vester Horne nævnt 1493 - 1502
Bosat : Nr. Nebel
Overtog gården, Sædding Storgård efter sin far. Var tillige Herredsfoged
i Vester Horne Herred.

Fik den 13 marts 1493 af Ribe kapital arvefæste på en eng i Bolkjær for sig og sine efterkommere på Sæddinggård mod årligt at give 4 skilling danske.
Han nævnes ligeledes 1494 og 1502 som herredsfoged i Vester Horne herreds ting og forseglede med sit adelige våben. Han indværgede ligeledes i 1503 et byggested, Tudmose hussted, som beboerne havde givet ham skat og landgilde af

      1. Jens Knudsen til Sædding Storgaard Barfod (32)
      2. Knud BARFOD 
65. Anne

66. Christiern til Frøstrup Stygge 
f.før 1528 død eft.1556
      1. NN Cristiansdatter af Frøstrup Stygge (33)
      2. Enevold til Todbøl Stygge 
67. Ellen Nielsdatter Rotfeld
f.omk.1480 Brovst sogn, Hjørring amt død omk.1538

80. Jørgen til Vesterbybygaard Navl   

      1. Jørgen Navl -
1568 (40)

84. Niels til Agerskog Krag 
død omk.1557
      1. Erik til Kellingbjerg og Lydum KRAG omk.1540 
      2. Henrik til Trinderup Krag
1544-20 sep.1620 (42)
      3. Mogens til Agerkrog, Glomstrup og Sønderris Krag 1544-
      4. Else Krag 
85. Else Mogensdatter til Kjellingbjerg Stampe

86. Niels til Gjesinggaard Munk  f.omk.1510 død eft.1568

      1.
Christen til Gjessinggard Munk omk.1535-
      2. Else Munk  omk.1540-
      3. Kirsten Munk omk.1550- (43)
      4. Otto til Gjessinggaard MUNK
87. Birgitte Christoffersdatter KRUSE 
f.før 1515 Dalsgaard

88. Christopher til Balle og Vingegaard Kruse  f.før 1498
Balle,Gassum, Randers død eft.1541
Vingegaard brændtes under Grevens Fejde
Gift Abt 1508 

      1. Anne Cristoffersdatter Kruse omk.1500-
      2. Peder til Balle, Ryomgaard og Kjeldrup Kruse omk.1510-
1562 (44)
      3. Birgitte Christoffersdatter Kruse (87)
      4.
Dorte Cristoffersdatter Kruse 
      5. Enevold til Vingegaard Kruse 
      6. Tyge til Vingegaard Krus
89. Anne Tygesdatter Seefeld 
omk.1488 Balle,Gassum,Randers

90. Malte Lauridsen til Albæk Viffert  
død eft.1542
   1. Dorte Maltesdatter til Øls Viffert omk.1514-eft.6 dec.1562 (45)
   2. Christian Maltesen til Albæk Viffert 
   3. Albert Maltesen til Albæk Viffert
91. Anne Albertsdatter Skeel  
død eft.1553

92. Mikkel Eskildsen til Lyngholm Banner 
f.omk.1468 død eft.1524
Gift 15 Nov 1489 - Maren Steen Steenfeld
   
1. Erik Høeg til Klarupgaard Banner f.før 1528 død eft.1536 (46)
93.
Maren Steen Steenfeld

94. Christen til Esmark Rekhals  
f.før 1489
   
 1. Kirsten Christensdatter Rekhals (47)
95. Johanne Rønnow af Hvidkilde Benderup

                                                                
Tip 13 Oldeforældre

128.
Jens til Sædding Storgaard BARFOD   f.før 1440 død eft.1486
Adelsbrev 1455, selvejer Sæddibg storgaard
Bosat : Nr. Nebel
Var selvejer, havde Sædding Storgård i Nr. Nebel sogn. Han blev af Chr. d. 1.
adlet søndag eft. påske, den 13. april 1455.

Adelsdiplomet lyder således:
Wii Christern med Guds Naade Dannemarckis, Norgis, Wendes og Gottes koning, Grefve udj Oldenborg oc Delmenhorst, Gjør witterligh alle Mend som nu er oc komme skal, at Vj for Vor Elskel: Clerch oc Tienners Hr. Tyge Terkildsen Cannick i Ribe Bøn Skyld, saaoc for Troskab oc Villig Tienniste, som denne grefwiiser Jens Barfod i Sedinge forn. Hr. Tyges Svoger oc hans Egtebørn oc afkomme oss oc Vore arfwinger oc Effterkommere Konger i Danmark oc Riget hereffter troligen giøre oc be viise maa, hafve undt og gifvet, oc Riget hereffter troligen giøre oc beviise maa, hafve undt og gifvet, oc under oc gifver med dette Vort obne brev forn. Jens Barfod oc hans rette egte børn oc afkom frihed og frelse, som andre Ridder oc sv enne udi Vort Rige Danmarck hafve med Skiold oc hjelm til evig tid, som er en bar foed j et blaat feldt i Skjolden oc tu bøffel horn hvide oc blaa ofver kors på hilmen effter di som her malet staar, og Vor oc Cronens Rettighet u forsømet pa a Vort fri Bondegods oc Kiøbstad Godt, Thj forbyde Vj alle ihvo de helst ere eller Være kunde oc særdelis Fogder oc Embedsmend forskrefne Jens Barfod aller hans rette Egte Barn oc afkom derudj at hindre eller hindre lade, med magt que eller
u forrette h nogen maade, under Vor Kongl. hefn oc Vrede.
Datum in Castro Hafniensi, Domenica quasimodo geniti Anno Dni Millesimo quardringentesimo quinguagesimo quinto.
------------------
Selvejergårdmænd og Herredsfogeder Nok var det meste af befolkningen for århundreder tilbage, bønder, men betegnelsen bonde havde flere grader. I bunden af hierarkiet befandt sig indsidderne, daglejerne og de jordløse husmænd, som måtte arbejde for dem højere i hierarkiet fo r at skaffe sig føden. De næste var fæstebønderne, som af en større selvejergårdmand, eller oftest en herremand havde en gård i fæste. Den var han ifølge fæstebrevet forpligtet på at drive, og tilligemed skulle han arbejde for herremanden. Blandt fæstebønderne møder vi ofte meget fattige familier. I skifterne efter dem, kan vi se, at der ofte intet er at arve, ja, endog er der ofte underskud, så f.eks. en enke bliver sat fra sit fæstemål. Herremanden må da dække underskuddet
, og han har jo nok også været den der "sad på flæsket" i forvejen.
Selvejergårdmændene var højere i hierakiet, og ofte mere lærde folk. Sådanne finder vi også blandt anerne, og vi skal i dette og næste kapitel følge nogle af disse slægter. Blandt selvejergårdmændene kunne også områdets herredsfoged være ud
peget. Man giftede sig såvidt mulig indenfor sin egen stand, og ofte i nær familie. Eller rettere: forældrene indgik aftaler om ægteskab, medgift, evt. "byttehandler" (eks. en søn/datter bortgift til en gård, hvorfra så datteren derfra kunne blive gårdmandskone på den anden gård). - Understod nogen sig i at bevæge sig efter følelser, kunne det komme dyrt at stå. At gå fra gårdmandsstatus til indsidder indebar ikke blot, at man intet ejede, men man havde ofte også fraskrevet sig samv
æret med familien, man var ude af gildeslauget.

Herredsfogeder
.Titlen herredsfoged er kendt allerede i middelalderen. Det var dem som styrede herredstingene. Fra starten havde der ikke været nogen ledere, men efterhånden blev det almindeligt, at lensmanden udnævnte en "herredsfoged". I 14'-tallet kunne det være væbnere, men efterhånden blev det udelukkende bønder, men vel at mærke mænd af den bedste bondeslægt, det vil sige det var selvejergårdmænd, og de skulle være "vederhæftige", de skulle altså selv være i stand til at erstatte en skade som forvoldtes pga fejlagtig dom. På tinge var også herredsskriverne, som i starten ikke førte protokol over de enkelt sager, men ud færdigede dokumenter, de såkaldte "tingsvidner", altså nærmest som høring i de enkelt
e sager. Tingsvidnet skulle med segl påtegnes af 8 vidner. I særligt vigtige sager skulle der påtegnes af 24 mænd. Herredsfogeden var altså ikke blot administrator, men også dommer. Til at afsige dommen var ofte et nævn på otte "sandemænd" som var udnævnt af kongen på livstid. (Det er vel at ligne med nutidens domsmænd). Kunne sagerne ikke afgøres ved h er redsting eller birketing (det var mindre ting, dels som kongelige birker og dels private under de enkelte godser, med birkefogeder udnævnt af hhv. kongen eller godsejeren, og derfor fik bønderne ofte ikke noget ud af at rejse nogen sag,
idet fogederne ville skytte deres egen sag), kunne der appelleres til landsting og endelig til højesteret. Med enevældens indførelse i 1660, blev det kongen, som udnævnte herredsfogederne, og efter indførelse af Chr. den V.'s danske lov i 1683 (den første fælles lov for hele riget) var vejen også banet for en omlægning af retskredsene. Der sket
jo med den store omvæltninger. En del dødsstraffe blev afskaffet, således skulle groft tyveri ikke længere straffes med hængning, men kun med kagstrygning og tyvsmærkning, og anden gangs tyveri tillige med tvangsarbejde på Bremerholmen. Krybskytteri, som også tidligere blev straffet med hængning kunne nu straffes med bøde. Majestæts fornærmelse var dog særligt slemt, og medførte afhugning af højre hånd, før kroppen blev parteret og lagt på hjul og stejle, og hovedet med hå
nden sat på en stage. Selvom det lydere skrapt i vore dage, var lovene dengang betydelig mildere og mere retfærdig end i mange andre lande, og den blev da også oversat til engelsk, tysk, latin og russisk. De mange småting (byting, rådstueret, birketing, herredsting) forvaltede nok loven meget forskelligt, og hvad værre var, moralen blandt herredsfogeder var dalet, så de ved nærmere vurdering for størsteparten blev kendt uduelige. Staben af f
ogeder blev nu væsentlig reduceret, idet flere birketing og herredsting blev lagt sammen.

   1. Knud Jensen til Sæddinggaard BARFOD (64)
   2. Knud BARFOD

129. NN Terkelsdatter

132. Christiern til Randrup Stygge  f.før 1443 død eft.1505
   1. Christiern til Frøstrup Stygge før 1528 - eft.1556 (66)
133. Ellen til Laage JUEL f.omk.1437

134. Niels Eriksen til Bratskov Rotfeld  f.omk.1400 Bratskov, Brovst,Hjørring
   1. Jens Nielsen til Bratskov Rotfeld omk.1446-

   2. Ellen Nielsdatter Rotfeld f.omk.1480- omk.1538 (67)
135. Ingeborg Jepsdatter Rosensparre omk.1435 Skarholt, Malmöhus, Sweden

160. Jørgen til Vesterbybygaard Navl   død 1506
Vesterbybygaard, Værslev
      
1. Jørgen til Vesterbybygaard Navl   (80 )
     2.  Herman i Føllenslev Navl

168. Erik Nielsen til Søndervang Krag  f.omk.1488 Søndervang, Stadil,Ringkøbing
Gift Abt 1507
   1. Niels til Agerskog Krag  -
omk.1557 (84)
169. Karen Tygesdatter til Tvenstrup Kalf   f.omk.1490 Tvenstrup, Odder,Aarhus

170. Mogens til Kellingbjerg Stampe  f.før 1491 død eft.1525
   1. Else Mogensdatter til Kjellingbjerg Stampe (85)
171. Karen Maltesdatter Stifeld      

172. Otto til Haubro Munk  f.omk.1470 død eft.1528
Væbner
   1. Abel Munk omk.1500-
   2. Anne MUNK  omk.1502-
3. Niels til Gjesinggaard Munk  f.omk.1510 død eft.1568 (86)
173. Kirsten Nielsdatter Juel

174.Christopher til Balle og Vingegaard Kruse  f.før 1498 Balle, Gassum, Randers død eft.1541   identisk med ane 88
Vingegaard brændtes under Grevens Fejde
Gift Abt 1508 

      1. Anne Cristoffersdatter Kruse omk.1500-
      2. Peder til Balle, Ryomgaard og Kjeldrup Kruse omk.1510-
1562 (44)
      3. Birgitte Christoffersdatter Kruse (87)
      4.
Dorte Cristoffersdatter Kruse 
      5. Enevold til Vingegaard Kruse 
      6. Tyge til Vingegaard Krus
175. Anne Tygesdatter Seefeld 
omk.1488 Balle,Gassum,Randers    identisk med ane 89

176. Enevold til Balle Kruse
1. Christopher til Balle og Vingegaard Kruse  f.før 1498 - eft.1541 (88)
177. Kirsten Ovesdatter Reventlow f.omk.1458 Vingegaard, Hvornum, Randers

178. Tyge Jensen til Dalsgaard Seefeld  f.før 1472 død eft.23 apr.1525
   1. Anne Tygesdatter Seefeld  omk.1488- (89)
   2. Jens Tygesen til Dalsgaard SEEFELD før 1510-
179. Bodil Splidsdatter Fasti f.før 1459

180. Las Viffertsen til Rebstrup Viffert f.omk.1432 Torstedlund, Aarestrup død 24 apr.1499
1. Malte Lauridsen til Albæk Viffert -eft.1542 (90)
2. Anne Lauridsdatter Viffert
181. Gyde Lauridsdatter til Albæk Krag  død før 1480

182. Albret til Hegnet Skeel  omk.1420  f.Hegnet,Tøndering,Viborg død eft.1499
Gift Abt 1453 
  1. Anne Albertsdatter Skeel  - eft.1553  (91)
   2. Anders til Hegnet SKEEL omk.1454
183. Abel Lauridsdatter Dan f.omk.1420 viborg begravet Viborg domkirke

184. Eskild Nielsen Høeg til Eskjær Banner  f.omk.1412 Skarregaard, Sejerslev, Thisted død 1494
Gift Abt 1438 
   1. . Mikkel Eskildsen til Lyngholm Banner 
omk.1468 - eft.1524 (92)
185. Eline Nielsdatter Banner 
f.omk.1436 Vinstrup, Tystrup, Soro

186. Christen Steen til Bækmark Steenfeld  død eft.1499
   1. Maren Steen Steenfeld (93)
187. Johanne Iversdatter af Lønborg Juel 
f.omk.1464 Øgelstrup, Ulvborg, Ringkøbing

188.Erik Rekhals  død eft.1475
Nævnes i Solbjerg Mors i 1446
  1. Christen til Esmark Rekhals  f.før 1489 (94)
   2. Enevold Eriksen til Hvidbjerggaard Rekhals
   3. Lasse Rekhals
   4. NN til Hvidbjerggaard Rekhals
189. Karen Juel

                                                                   
Tip 14 Oldeforældre

256. Albert til Alsted Hovedgaard Barfod
 f.omk.1400 død eft.1460
Gårdejer og væbner
Bosat : Nykirke sogn, Nørvang herred
Alberts Barfods var søn af Niels Mikkelsen Barfod. Hans tilknytning til Randers kan udledes af, at hans datter i 1508 blev optaget i Helliggejsthuset i denne by. Hans gård Alsted lå i Øster Nykirke sogn, Nørrevang herred, (Vejle amt), men havde desuden gods flere steder i Jylland. En særlig interesse knytter sig til Hundshoved gods i Vrads herred. Dette godt var i 1366 købt af Peder Munck til Holbæk
gård, der i 1407 havde givet det til sin svigersøn Jens Nielsen Løvenbalk.

I 1452 bekendes det at Albert Barfod har en gård af Mariager kloster i Nordvig på livstid, og at denne ligesom gården i Hundshoved hører til de bedste i byerne. Albert Barfod fik adkomstbrev før 1434, hvor han første gang omtales som væbner, og sidste gang som vidner er den 31.3.1459, Endvidere omtales dete, at han og Anders Skeel til Marie Magdalene alter i Vejle kirke har givet noget jord i Søndergade ved vestre side, hvor Hep Breydall, Knud Smed, Nis suder og Terkel Nielsen bor. 
Gift anden gang medNN Markvardsdatter
   1. Jens til Sædding Storgaard BARFOD 
før 1440-eft.1486 (128)
257. NN Jensdatter til Gammel Estrup Brok

258.
Terkel Pedersen
   1. NN Terkelsdatter (129)

264. NN Stygge
   
1. Christiern til Randrup STYGGE  f.før 1443 død eft.1505 (132)
265. NN Glob

268. Erik Nielsen til Bratskov Rotfeld 
f.omk.1368 Bratskov, Brovst, Hjørring død 1452
  
 Børn med Elle Dotting
      1. Niels Eriksen til Bratskov Rotfeld  omk.1400-
(134)
      2. Mette Eriksdatter Rotfeld omk.1430-
   Børn med Karen Tetzdatter Rosengaard
      1. Thale Eriksdatter Rotfeld
269. Ellen Axelsdatter til Biersholm Dotting f.omk.1368 Biersholm, Herrestads,H.,Malmöhus,Sweden

270. Jep Jensen til Skarholt Rosensparre  før 1410Skarhult, Froste,H, Malmöhus
Landsdommer i Skåne
   1. Ingeborg Jepsdatter Rosensparre  omk.1435 (135)
   

320. Hans Navl  død 1489
Hans Navl I Marup, Sjælland til Vestre bygård, Værslev Uadelig husfoged Kalundborg 1454
Væbner 1454
Lensmand Kalundborg 1470-77
Bispelensmand 1457-80
 
   1. Jørgen til Vesterbybygaard Navl   -1506 (160)

336. Niels til Søndervang Krag  f.omk.1468 Søndervang, N. Omme, Ringkøbing
Gift anden gang med Helle Knob
   1. Erik Nielsen til Søndervang Krag  omk.1488-  (168)
337. Bodil (Karen) Kid  f.omk.1468

338. Tyge Kalf f.omk.1460 Tvenstrup,Odder,Aarhus
   1. Karen Tygesdatter til Tvenstrup Kalf   omk.1490 - (169)

340. Otto til Klarupgaard Stampe  f.før 1451
   1. Mogens til Kellingbjerg Stampe  f.før 1491 død eft.1525 (170)
341. Inger Tønnesdatter Viffert  død omk. 1535 Brolykke, Magleby, Svendborg

344. Niels Munk  f.omk.1430 død omk.1500
Væbner i Halkær
  1. Otto til Haubro Munk  
omk.1470-eft.1528 (172)
   2. Laurids til Hungstrup og Kragelund Munk omk.1480-
   3. Gunde Nielsen til Torsgaard MUNK
345. Birgitte Ottesdatter Bøistrup
  død eft.1507

348. Enevold til Balle Kruse  identisk med ane 176
1. Christopher til Balle og Vingegaard Kruse  f.før 1498 - eft.1541 (88 og 174)
349. Kirsten Ovesdatter Reventlow  f.omk.1458 Vingegaard, Hvornum,Randers   Identisk med ane 177

350. Tyge Jensen til Dalsgaard Seefeld  f.før 1472 død eft.23 apr.1525 Identisk med ane 178
   1. Anne Tygesdatter Seefeld  omk.1488- (89 og 175)
   2. Jens Tygesen til Dalsgaard Seefeld før 1510-
351. Bodil Splidsdatter Fasti  f.før 1459 Identisk med ane 179

352. Peder Lauridsen til Balle Kruse  f.før 1478
   1. Enevold til Balle Kruse (176 0g 348)
354. Ove Tagesen til Vingegaard Reventlow f.omk.1433 Søbo, Jordløse, Svendborg død før 1483
   1. Kirsten Ovesdatter Reventlow omk.1458- (177 og 349)
355. Gissel Podebusk 
f.omk.1433 Skjern,Viborg

356. Jes Thomesen til Dalsgaard Seefeld  f.før 1436 død eft.1471
   1. Tyge Jensen til Dalsgaard Seefeld (178 og 350)
357. Christine Mikkelsdatter Tornekrands 
død 2 apr.1486

358. Jørgen Splid til Mindstrup Fasti f.omk.1420
   179. Bodil Splidsdatter Fasti  før 1459- (179 og 351)
359. Barbara Fasti

360. Viffert Jonsen til Torstedlund Viffert
 f.omk.1400 Torstedlund, Aarestrup, Aalborg død 1430-1462
  
1. Jon Viffertsen til Torstedlund VIFFERT 
   2. Las Viffertsen til Rebstrup Viffert 
f.omk.1432- 24 apr.1499 (180)
361. Christine Thomesdatter Vognsen  f.omk.1400 Hørbylund, Hørby, Hjørring

362. Laurids Krag
   1. Gyde Lauridsdatter til Albæk Krag  død før 1480 (181)

364.  Anders til Møgtved Skeel  Før 1468
1. Albret til Hegnet Skeel  omk.1420  f.Hegnet,Tøndering,Viborg død eft.1499 (182)

368. Niels Eriksen til Skarregaard Høeg  f.omk.1365 Vinstrup, Tystrup, Soro død eft.1438
   1. Peder Høeg til Eskjær BANNER omk.1410-
   2. Eskild Nielsen Høeg til Eskjær Banner  omk.1412- 1494 (184)
   3. Niels Nielsen Høeg til Eskjær BANNER

369. Sophie Persdatter Høg f.
omk.1370 Tanderup,Bedsted,Thisted

370. Niels Eriksen til Vinstrup Banner   f.omk.1399 Vinstrup, Tystrup, Sorø død eft.1444 Horsens
Gift Abt. 1425 
   1.Anders Nielsen til Vinstrup Banner.1431-
   2. Ide Nielsdatter Banner omk.1433-
   3. Karen Nielsdatter Banner  omk.1433- (ane
Anne Nielsdatter Banner omk.1434-
   5. Eline Nielsdatter Banner omk.1436- (185)
371. Johanne Andersdatter til Asdal Panter   f.omk.1400 Asdal, Hjorring død 1479 Horsens begravet Dueholm klosterkirke
Sidste af sin slægt
Gift Abt. 1425 - Niels Eriksen til Vinstrup Bannert Abt 1428 - Bonde til Torp Due
 Børn med  Bonde til Torp DUE:
      1. Mikkel til Torp DUE f.før.1442

372. Steenfeld til Vederlauggaard Steenfeld  1491 
   1. Christen Steen til Bækmark Steenfeld  Før 1468(186)
373. Benditte Jensdatter af Bækmark Udsen eft.1491
Velbyrdig kvinde tilhørende slægten

374. Iver Jensen til Øgelstrup og Astrup Juel   
Børn med Karen Lauridsdatter Vesteni:
      1. Thomes Iversen til Astrup Juel f.omk.1458-
      2. Hans Iversen til Svenstrup Juel omk.1462
      3. Johanne Iversdatter af Lønborg Juel omk.1464 (ane 187)
      4. Erik til Søbygaard Vesteni
      5. Bente Lauridsdatter Vesteni
  Børn med mette Hvas:
      1. Ide Iversdatter til Davbjerggaard
Juel 
      2.Palle til Øgelstrup og Udstrup Juel
375. Karen Lauridsdatter Vesteni   omk.1430 Søbygaard, Skanderborg

                                                                                                             Tip 15 Oldeforældre

512. Niels Mikkelsen Barfod
  f.før 1385 død eft.1418
Rådmand i Randers 1406
Niels Mikkelsen Barfod nævnes d. 19.4.1406 som rådmand i Randers på et tingvidnebrev under navnet Nichles Mychilsøn Barfood, og d. 18.8.1418 nævnes Niels Mikelsøn Barfoeth som "Byman", da han atter optræder som vidne i Randers. At han har s iddet som rådmand kunne tyde på, at han har været hjemmehørende, barnefødt i byen, men hans far, der vel har heddet Mikkel eller Michael, kender vi ikke npoget til fra noget dokument. Da Niels Barfod vel har siddet i rådmandsstillingen i en
moden alder, er han muligvois født ca. 1360-70, men hans dødsdag kendes ikke.
   1. Albert til Alsted Hovedgaard Barfod  
omk.1400- eft.1460 (256)

514. Jens Jensen til Clausholm Brok  f.1371 Gl. Estrup, Fausing, Randers død 1404  begravet Sortbrødre kloster, Vor Frue kirke, Århus
Ridder og landsdommer,  Dræbt af Niels Jensen  Løvenbalk

  
1. Lage Jensen til Clausholm Brok omk.1402
   2. Esge Jensen Brok omk.1404
   3. Anders Jensen Brok 
   4. NN Jensdatter til Gammel Estrup Brok (257)
   5. Sille Jensdatter Brok 
   6. Niels Jensen Brok
515. Ide Lagesdatter Panter 
f.omk 1371 Voldum sogn, Randers amt
begravet Sortebrødre kloster, Århus

536. Niels Ingvorsen til Bratskov Rotfeld f.omk.1334 Bratskov, Brovst, Hjørring død før 1396
  1. Erik Nielsen til Bratskov Rotfeld 
omk.1368-1452 (268)
   2. Morten Nielsen Rotfeld
   3. Niels KALF Rotfeld
537. Margrethe Henriksdatter Eberstein  f.omk.1334 Rydhave, Ringkøbing

538. Axel Dotting   f.omk.1340
Biersholm,Herrestads,H.,Malmöhus,Sweden
   1. Ellen Axelsdatter til Biersholm Dotting  omk.1368 (269)

540. Jens Jepsen i Skarholt Rosensparre  f.Skarhult,Froste,H.,Malmöhus,Sweden død 5 jun.1460
   Børn med NN Due:
      1. Jep Jensen til Skarholt Rosensparre  før 1410  (270)
   Børn med Mæritslef Jakobsdatter Bille:
      1. Birgitte Jensdatter Rosensparre
541. NN Due

672. Erik til Søndervang Krag
 f.omk.1438 Voldbjerg,Hee,Ringkøbing
Gift Abt 1467 
   1. Niels til Søndervang Krag  omk.1468 - (336)
673. Dorte Vesteni

680. Folrad Stampe  f.før 1401
   1. Otto til Klarupgaard Stampe 
 før 1451- (340)
681.  Ingeborg Henriksdatter Dosenrode

682. Tønne Tønnesen til Brolykke Viffert 
f.omk.1472 Brolykke, Magleby, Svendborg
Hyldede Chr. 3. i Hjallese 1534
   1. Inger Tønnesdatter Viffert 
 -omk. 1535  (341)
   2. Corfitz Tønnesen til Næs Viffert 
   3. Lene Tønnesdatter Viffert 
   4. Axel Tønnesen til Axelvold Viffert
683. Christense Ulftand

690.
Otto Nielsen Bøistrup  f.omk.1425 død eft.1458
   1.
Kirsten Ottesdatter Bøistrup før 1450-
   2. Birgitte Ottesdatter Bøistrup  -eft.1507 (345)
   3. Philip Ottesen til Vammen Bøistrup
   4. NN Bøistrup

696. Peder Lauridsen til Balle Kruse  f.før 1478  Identisk med ane 352
   1. Enevold til Balle Kruse (176 0g 348)

698. Ove Tagesen til Vingegaard Reventlow f.omk.1433 Søbo, Jordløse, Svendborg død før 1483  Identisk med ane 354
   1. Kirsten Ovesdatter Reventlow omk.1458- (177 og 349)

700. Jes Thomesen til Dalsgaard Seefeld  f.før 1436 død eft.1471  Identisk med ane 356
   1. Tyge Jensen til Dalsgaard Seefeld (178 og 350)
701. Christine Mikkelsdatter Tornekrands 
død 2 apr.1486   Identisk med ane 357

702. Jørgen Splid til Mindstrup Fasti  f.omk.1420  Identisk med ane 358
   179. Bodil Splidsdatter Fasti  før 1459- (179 og 351)
703. Barbara Fasti  Identisk med ane 359

704. Laurids Pedersen til Balle Kruse f.før 1459 død før 1478
   1. Peder Lauridsen til Balle Kruse  
f.før 1478 (352)
   2. NN Luuridsdatter til Balle KRUSE 
705. Else Mikkelsdatter eft.1478

708. Tage Henriksen Reventlow  f.omk.1402 Søbo, Jordløse, Svendborg
   1. Ove Tagesen til Vingegaard Reventlow  omk.1433-før 1483 (354 og 698)
709. Elsif Kerkendorp  f.omk.1410

710. Henning til Skjern Podebusk
Gift 1409 - Kirsten Jensdatter Falk
   1. Gissel Podebusk  f.omk.1433 Skjern,Viborg (355)
711. Kirsten Jensdatter Falk 
død eft.1446

712. Thomes Mogensen til Dalsgaard Seefeld  f.omk.1370 Dalsgaard,Visborg,Aalborg død eft.1423
   1. Jes Thomesen til Dalsgaard Seefeld  f.før 1436 død eft.1471 (356 og 700)
713. Ingerd Seefeld

714. Mikkel Nielsen Tornekrands   f.før 1401 død eft.1428
   1. Christine Mikkelsdatter Tornekrands  død 2 apr.1486 (357 og 701)
715. NN Neb  f.omk.1380

716. Splid Fasti  f.omk.1400
   1. Jørgen Splid til Mindstrup Fasti  f.omk.1420 (358 og 702)

720. Jon Viffertsen til Torstedlund Viffert  f.omk.1370 Torstedlund, Aarestrup, Aalborg død eft.1419
Væbner 1397
   1. Viffert Jonsen til Torstedlund Viffert  omk.1400- 1430/1462 (360)
   2. Palne Jensen Viffert (ane 2728)
   3. Karen Jonsdatter Viffert
   4. Anne Jonsdatter Viffert
721. Sophia Jensdatter Løvenbalk 
f.1415 død 1493

722. Thomas Thordsen Vognsen  f.omk.1380 Hørbylund, Hørby, Hjørring
   1. Christine Thomesdatter Vognsen omk.1400-(361)

728. Albret Rytter "lange Skeel" Skeel  f.omk.1360
Kgl. foged i Jerlev herred
Albret blev dræbt på herredstinget af Hartvig Linbek ( Ditlev Limbek ),Limbek måtte p.g.a. mordet afstå Nebbegaard til kronen i 1401
   1.  Anders til Møgtved Skeel  Før 1468 (364)
   2. Ingeborg Albretsdatter Skeel 
723. Marine (Anne) Pig 
f.omk.1360 Restrup,Aarhus

736. Erik Brune til Vinstrup Høeg  f.omk.1335 Elkaer,Ajstrup,Aalborg død før 1406
Gift Abt 1366 
   1. Niels Eriksen til Skarregaard Høeg  omk.1365-død eft.1438 (368)
   2. Jens Eriksen til Langtind Banner 
737. Susanne Brune Høeg    f.omk.1340 Ajstrup,Aalborg død eft.1406

738. Per til Tanderup Høg død eft.1408
   1. Sophie Persdatter Høg  omk.1370- (369)
738.
NN Pedersdatter Bild

740.
Erik Thomsen til Vinstrup Banner  f.omk.1369 Vinstrup, Randers død eft.1411
   1. Niels Eriksen til Vinstrup Banner
  omk.1399 -død eft.1444(370)
741. Ingerd Pedersdatter Krabbe  f.omk.1370 Grindløse,Odense

742. Anders Nielsen til Asdal Panter  f.omk.1360 Asdal, Hjorring død før 15.maj 1406
   1. Johanne Andersdatter til Asdal Panter   omk.1400- 1479 (371)
743. Regitze Jakobsdatter Lunge 
f.omk.1368 Hojstrup,Lyderslev,Praesto død omk.1406

748.
Jens til Øgelstrup Juel   f.omk.1380 Øgelstrup, Ulvborg, Ringkobing død eft.1428 begravet Korsbrødre kirke, Viborg
   1. Palle Juel  før.1417
   2. Iver Jensen til Øgelstrup og Astrup Juel   (374)
749. Karen Fasti  f.omk.1380 G. Raasted, Raasted, Ringkobing

750. Laurids til Søgaard Vesteni  død eft.1460
Dømt fredløs 1426, landsdommer 1436, Ridder 1444, Rigsråd 1449
   1. Karen Lauridsdatter Vesteni   omk.1430- (375)
   2. Stig til Søgaard og hersomgaard Vesteni
   3. Eggert til Søgaard og Østergaard Vesteni
 751. Margrethe MUNK


                                                                                                     Tip 16 Oldeforældre

1024. Mikkel Nielsen Skanke / Barfod f.1350 Isle of Man
   1. Niels Mikkelsen Barfod  f.før 1385 død eft.1418 (512)
1025. NN Skiernow

1028.
Jens Andersen til Essendrup Brok  f.omk.1341 Gammel Estrup, Fausing, Randers amt død 24 maj 1408
Ridder og landsdommer
   1. Jens Jensen til Clausholm Brok 
1371-1404 ( 514)
1029. NN Johannesdatter Panter  f.omk.1341 Nielstrup, Ollerup, Svenborg

1030. Lage Ovesen til Clausholm Panter f.omk.1332 Asdal, Hjørring død 1386
   1. Ide Lagesdatter Panter  f.omk 1371 Voldum sogn, Randers amt (515)
1031. Cecilie Panter

1072. Ingvor Udsøn til Bratskov Rotfeld  f.omk.1304 Bratskov, Brovst, Hjørring
   1. Niels Ingvorsen til Bratskov Rotfeld 
omk.1334-før 1396 (536)
1073. Kirsten Kjørsing  f.omk.1304

1074.
Henrik Albertsen til Langtind Eberstein  død omk.1360
   1. Margrethe Henriksdatter Eberstein  omk.1334- (537)
    2. Cathrine Henriksdatter til Langtind Eberstein

1080. Jep Jensen i Skarholt Rosensparre  f.omk.1370 Skarhult, Froste,H ,Malmöhus,Sweden død eft.1427
   1. Jens Jepsen i Skarholt Rosensparre  omk.1400-5 jun.1460 (540)
   2. Truid Jepsen Rosensparre omk.1402-

1244. Thomes til Voldbjerg og Søndervang Krag  f.før 1401 Voldbjerg,Hee,Ringkøbing
   1. Erik til Søndervang Krag 
omk.1438-(672)
   2. Jakob til Voldbjerg Krag 
1245. Karen Krumpen  f.omk.1399

1360. Thetlavus Stampe  f.før 1369 død eft.1385
   
1. Folrad Stampe  f.før 1401 (680)
1361. Ide Stampe

1364. Tønne Palnesen Viffert  f.omk.1432
   1. Tønne Tønnesen til Brolykke Viffert 
omk.1472- (682)
   2. Karen Tønnesdatter Viffert
1365. Kirsten til Brolykke Knudsdatter Reventlow  f.omk.1432 Brolykke, Magleby, Svendborg

1380. Niels BØISTRUP
   1. Otto Nielsen Bøistrup  
omk.1425- eft.1458 (690)
   2. NN Bøistrup 
   
1392.Laurids Pedersen til Balle Kruse f.før 1459 død før 1478 Identisk med ane 704
   1. Peder Lauridsen til Balle Kruse  f.før 1478 (352 og 696)
   2. NN Luuridsdatter til Balle KRUSE 
1393.Else Mikkelsdatter  eft.1478 Identisk med ane 705

1396. Tage Henriksen Reventlow  f.omk.1402 Søbo, Jordløse, Svendborg Identisk med ane 708
   1. Ove Tagesen til Vingegaard Reventlow  omk.1433-før 1483 (354 og 698)
1397. Elsif Kerkendorp  omk.1410 Identisk med ane 709

1400. Thomes Mogensen til Dalsgaard Seefeld  f.omk.1370 Dalsgaard,Visborg,Aalborg død eft.1423 Identisk med ane 712
   1. Jes Thomesen til Dalsgaard Seefeld  f.før 1436 død eft.1471 (356 og 700)
1401. Ingerd Seefeld  Identisk med ane 713

1402. Mikkel Nielsen Tornekrands   f.før 1401 død eft.1428 Identisk med ane 714
   1. Christine Mikkelsdatter Tornekrands  død 2 apr.1486 (357 og 701)
1403. NN Neb  f.omk.1380
Identisk med ane 715

1404. Splid Fasti  f.omk.1400 Identisk med ane 716
   1. Jørgen Splid til Mindstrup Fasti  f.omk.1420 (358 og 702)

1408. Laurids Pedersen til Balle Kruse f.før 1459 død før 1478 Identisk med ane  og 1392
   1. Peder Lauridsen til Balle Kruse  f.før 1478 (696 og 704)
   2. NN Luuridsdatter til Balle KRUSE 
1409. Else Mikkelsdatter  eft.1478 Identisk med ane 705 og 1393

1416. Henrik Jensen Reventlow  f.før 1358 Søbo, Jordløse, Svendborg
Gift Abt 1400 
   1. Anna
Reventlow
   2. Tage Henriksen Reventlow  omk.1402 (708)
1417. Ingeborg Reventlow død eft.1432

1422. Jens Eskildsen til Vallø Falk  død 1409
   1. Kirsten Jensdatter Falk   -eft.1446 (711)
1423. Birgitte Abrahamsdatter Baad 
død 18 feb.1415
Brændte i kornlade

1424. Mogens NN Seefeld  f.omk.1340 Visborg,Aalborg
Family originates in Seefeld at Oldesloe, Germany
   1. Thomes Mogensen til Dalsgaard Seefeld  omk.1370-eft.1423 (712 og 1400)

1440. Viffert Viffert
   1. Jon Viffertsen til Torstedlund Viffert  omk.1370-eft.1419 (720)

1442. Jens Nielsen til Aunsbjerg Løvenbalk  f.1344 Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg død 1 feb.1442 Viborg begravet 18 feb. Gråbrødrekirke, Viborg
Landsdommer, Ridder, Rigsråd
Gift Abt 1373
Danmarks Riges breve 4.rk., 5.bd., side 259 år 1394: Peder Høgs latinske skøde på pergament til Jens Nielsen af Aunsbjerg på Ris i Grønbæk sogn tillige med et bol i Iller med alt deres tilliggende. Givet 1394.
-------
C.F.Bricka: Dansk biografisk lexikon, bd. X, side 588:
Løvenbalk, Jens Nielsen, o.1438, Rigsraad, var Søn af Niels Eriksen L. til Avnsbjærg, hvis Fader angives at have været en uægte Søn af Kong Christoffer II; selv ejede og beboede han ogsaa Avnsbjærg. Da han 1424 opgiver, at han er 80 Aar gammel og i 40 Aar har siddet i Rigens Raad, skulde han være født 1344, men denne Angivelse er maaske næppe fuldt paalidelig; man finder ham i alt Fald ikke nævnt før 1390, men da maa han ganske vist ogsaa alt have været en fremragende Mand, thi da Dronning Margrethe 1396 ordnede Retsplejen i sit Rige, satte hun J. N. til Landsdommer i Nørrejylland, hvilket betydelige Embede han endnu beklædte 1426. Ved Eriks Kongevalg 1397 forekommer han som Ridder og Rigsraad, og idelig støder man derefter paa hans Navn blandt Vitterlighedsvidnerne i Datidens offentlige og private Aktstykker. Mest bekjendt turde han dog, i alt Fald for Efterverdenen, være bleven ved den ydmygende og bekostelige Sone, som han 1405 maatte indgaa over for en anden jysk Stormand, Hr. Jens Andersen Brock, hvis Søn han havde ihjelslaaet. De nærmere Omstændigheder ved Drabet kjendes ikke, men det gjorde i hvert Fald intet Skaar i hans offentlige Anseelse. Endnu 1424 var han en af de første verdslige Stormænd, som aflagde Vidnesbyrd i Processen angaaende Sønderjylland, ligesom han var en af Voldgiftsmændene i den store Trætte imellem Dronning Philippa og Bisp Ulrik i Aarhus angaaende Arven efter dennes Formand, Biskop Bo, men derefter forsvinder hans Navn mere og mere. Han nævnes endnu 1430, men skal først være død 1438, om end ikke 94 Aar gammel, saa dog sikkert i en meget høj Alder. Han blev begraven hos Graabrødrene i Viborg, og det var, som bekjendt, paa hans Gravsten, at Hans Tausen skal have holdt sin første lutherske Prædiken. Med sin Hustru, Ellen Pedersdatter Munk fra Holbæk­gaard, havde J. N. mindst 2 Sønner og 5 Døtre, fra hvilke ansete jyske Slægter stammede. Thiset.
   1. Gjertrud LØVENBALK omk.1376
  2. Marine Jensdatter LØVENBALK
  3. Sophia Jensdatter Løvenbalk  1415-1493 (721)
1443. Ellen Pedersdatter Munk   
f.Holbækgaard,Holbæk

1444. Thord Vognsen
   1. Thomas Thordsen Vognsen  
omk.1380- (722)

1456. Johannes Skelesen Skeel  f.omk.1326 Emmerlev,Tønder
   1. Albret Rytter "lange Skeel" Skeel  f.omk.1360 (728)

1446. Jens Pick Pig  f.omk.1330 Restrup,Aarhus
   1. Marine (Anne) Pig  f.omk.1360-(723)
   2. Las PIG omk.1361-

1472. Brune Erik til Elkjær Høeg  f.omk.1305 Sønder Elkær,Ajstrup,Aalborg
Gift Abt 1334 
   1. Erik Brune til Vinstrup Høeg  omk.1335-før 1406 (736)
1473. NN Eberstein f.omk.1310 Vraagaard,Rostrup,Aalborg

1476. Bo til Ørum Høg  f.omk.1322
Orum,Bedsted,Thisted død eft.1377
Gift Abt 1351 
   1. Christen til Tanderup HØG omk.1354-
   2. Per til Tanderup Høg
 død eft.1408 (738)
1477. Sofie Esgesdatter Frost Bild  f.omk.1322 Nørringtoft, Bedsted, Thisted død eft.1406

1480. Thomas Nielsen Banner  f.omk.1337
   1. Erik Thomsen til Vinstrup Bannerf omk.1369-eft.1411 (740)
1481. Gyde Karlsdatter Rani

1484. Niels Olesen til Asdal Panter
  f.omk.1330 Asdal, Hjørring død før 1419
   1. Anders Nielsen til Asdal Panter  omk.1360-før 15.maj 1406 (742)
1485. Johanne Andersdatter Eberstein  f.omk.1325 død før 1419

1486.
Jakob Olufsen til Højstrup og Skjoldenæs Lunge  f.omk.1336 Højstrup, Lyderslev, Præsto død før 29 jun.1387
Bispelensmand Fodby og Lellinge, Lensmand Kalundborg - 1376, Rigsråd under Valdemar og Margrethe
   1. Oluf Jakobsen af Højstrup LUNGE omk.1364-
   2. Regitze Jakobsdatter Lunge  omk.1368-omk.1406 (743)
   3. Ove Jakobsen til Nielstrup Lunge f.omk.1369
   4. Folmer Jakobsen til Ryegård, Højstrup og Asserstrup Lunge 
   5. Niels Jakobsen til Højstrup og Skjoldenæs Lunge 
   6. Anders Jakobsen til Egede Lunge 
   7. Jens Jakobsen af Falkerslev Lunge
1487. Maren Myndel  f.omk.1335 Asserstrup, Sandby, Maribo

1496. Palle til Øgelstrup Juel 
f.før 1350 Øgelstrup, Ulvborg, Ringkobing
   1. Jens til Øgelstrup Juel   omk.1380-eft.1428 (748)

1498. Christiern Arnetsen Fasti 
f.omk.1348 Ørregaard, Ringkøbing
   1. Karen Fasti  omk.1380- (749)
1499. Dorthe af Gammel Rostved Juel 
f. Gammel Rostved

1500. Thomas til Søbygaard Vesteni  f. før 1384 død eft.1425
Søbygaard erhvervet 1401
   1. Laurids til Søgaard Vesteni   -eft.1460 (750)
   2. Karine Thomesdatter Vesteni
   3. Peder Holk til Møgelkær Vesteni
1501. NN Lauridsdatter Hvide

1502.
Stig til Nørgaard Munk  f.før 1391 død eft.17 jul.1423
   1. Margrethe Munk (751)
   2. Ellens Stigsdatter Munk
   3. Else (or Anne) Stigsdatter Munk
   4. Niels til Brusgaard Munk
1503. Mette Eriksdatter Brune Banner

                                                                   Tip 17 Oldeforældre

2048. Nikolaus Halsteinsson 
   
1. Mikkel Nielsen Skanke / Barfod  1350-(1024)
   2. Oluf NN 

2056. Anders Jensen til Essendrup BROK  f.omk.1311 Essendrup, Fausing, Randers død 1355
   1. Jens Andersen til Essendrup Brok  omk.1341-24 maj 1408 (1028)
2057. Johanne Nielsdatter til Nielstrup BROK  f.omk.1311 Nielstrup, Ollerup, Svendborg død 1372 Ollerup, Svendborg

2058. Johannes Laurentsen PANTER  død eft.1364
   1. NN Johannesdatter Panter  f.omk.1341 (1029)
2059. NN Jensdatter til Vemmetofte NEB

2060. Ove Nielsen PANTER  f.omk.1300
Asdal, Hjørring død eft.1347 Knivholt, Vendsyssel
   
1. Niels Olesen til Asdal PANTER  f.omk.1330 (1484)
   2. Lage Ovesen til Clausholm Panter  omk.1332-1386 (1030)

2144. Ud Torstensen til Bratskov ROTFELD f.omk.1274 Bratskov,Brovst,Hjørring død 1307
Gift med enke eft. Niels Baggesen Banner og Niels Eriksen Gyldenstierne
   1. Ingvor Udsøn til Bratskov Rotfeld  f.omk.1304 (1072)

2148. Albert Albertsen EBERSTEIN  f.før 1299 
   1. Albert Albertsen EVERSTEIN før 1336-
   2. Ludvig Albertsen EVERSTEIN 
   3. Peder Albertsen EVERSTEIN 
   4. Henrik Albertsen til Langtind Eberstein  -omk.1360 (1074)
   5. Herman Albertsen EVERSTEIN 
   6. Christiern Albertsen EVERSTEIN 
2149. Ingerd Jensdatter KALF  f.omk.1278 Lund,Malmöhus,Sweden

2160. Johannes Nielsen af Skarholt ROSENSPARRE  f.
Skarholt, Froste,H.,Malmöhus,Sweden
Landsdommer i Skåne
   1. Jep Jensen i Skarholt Rosensparre  f.omk.1370 Skarhult (1080)

2488. Niels Svendsen til Voldberg og Søndervang KRAG  f.før 1363 Voldbjerg,Hee,Ringkøbing død eft.1408
Ridder 1401
Gårdene lå i Hind herred, gift anden gang med NN Bugge
   1. Kirsten Nielsdatter til Hegnet KRAG (ane ??)
  2. Thomes til Voldbjerg og Søndervang Krag  før 1401- (1244)
2489. Ellen Andersdatter LANGE 
f.omk.1370 Voldbjerg,Hee,Ringkøbing

2728. Palne Jensen VIFFERT  f.omk.1402 Torstedlund, Aarestrup, Aalborg
Gift 1431 
   1. Tønne Palnesen Viffert   omk.1432- (1364)
2729. Lene RØNNOW  omk.1416 Aarestrup,Aalborg død 1490 Holbaek

2760. Heino BYDENSTORP  f. Tyskland død eft.1387
   1. Niels BØISTRUP (1380)

2784. Peder KRUSE  f.omk.1410
   1.Laurids Pedersen til Balle Kruse  før 1459- før 1478  (ane 704 og 1392)

2792. Henrik Jensen Reventlow  f.før 1358 Søbo, Jordløse, Svendborg Identisk med ane 1416
Gift Abt 1400 
   1. Anna
Reventlow
   2. Tage Henriksen Reventlow  omk.1402 (708 og 1396)
2793. Ingeborg Reventlow død eft.1432 Identisk med ane 1417

2800. Mogens NN Seefeld  f.omk.1340 Visborg,Aalborg Identisk med ane 1424
Family originates in Seefeld at Oldesloe, Germany
   1. Thomes Mogensen til Dalsgaard Seefeld  omk.1370-eft.1423 (712 og 1400)

2816 . Peder KRUSE  f.omk.1410 Identisk med ane 2784
   1.Laurids Pedersen til Balle Kruse  før 1459- før 1478  (ane 1408 og 1392)

2844. Eskild til Vallø FALK  død 23 jul.1387
Gift Bef 1376 
   1. Jens Eskildsen til Vallø Falk  død 1409 (1422)
2845. Christine Evertsdatter MOLTKE  

2846. Abraham Brodersen til Skedal BAAD
  død 28 Aug 1410
Halshugget i Sønderborg
   1. Birgitte Abrahamsdatter Baad -18 feb.1415 (1423)
2847. Merete Pedersdatter BUDDE  f.omk.1362 død 1406

2884. Niels Eriksen til Aunsbjerg LØVENBALK  f.1331 Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg død 1377 Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg
Herremand, ejer af Aunsbjerg i Lysgård herred
Gift Abt 1353 -
1. Jens Nielsen til Aunsbjerg Løvenbalk 
  1344- 1 feb.1442 (1442)
   2. Erik Nielsen LØVENBALK
 
2885. Sophie Johansdatter RANTZAU 
f.omk.1340 Holsten død Avnsbjerg, Sjorslev,Viborg

2886. Peder til Holbækgaard MUNK  f.omk.1282 Holbækgaard,Holbæk død eft. 1367
   1. Ellen Pedersdatter Munk (1443)
   2. Mogens til Holbækgaard og Boller MUNK 
   3. Stig til Nørgaard MUNK (1502)
   4. NN Pedersdatter til Nørgaard MUNK 
   5.  Poul Pedersen til Holbækgaard MUNK 

2944. Erik Nielsen til Sønder Elkjær HØEG  f.omk.1285 Sønder Elkjær,Ajstrup,Aalborg død 1345
Dræbt under holstenernes indfald i Sjælland
   1. Brune Erik til Elkjær Høeg  f.omk.1305 Sønder Elkær,Ajstrup,Aalborg (1472)

2952. Christiern NN HØG  f.omk.1290
Orum,Bedsted,Thisted   
   1. Bo til Ørum Høg   -omk.1322-død eft.1377 (1476)

2954. Esge Frost BILD  f.omk.1270 Nordentoft, Tilsted, Thisted død eft. 1346
   1. Sofie Esgesdatter Frost Bild  omk.1322-død eft.1406 (1477)

2960. Niels Eriksen Rød til Jerstrup BANNER  f.omk.1307 død før 2 jul.1355 Bahus
Dræbt mens han forsvarede Bahus
   1. Thomas Nielsen Banner  f.omk.1337 (1480)

2962. Karl Nielsen RANI
   1. Gyde Karlsdatter Rani (1481)
   2. Inger Karlsdatter til Harrested RANI 

2968. Ove Nielsen PANTER  f.omk.1300 Asdal, Hjørring død eft.1347 Knivholt, Vendsyssel Identisk med ane 2060
   1. Niels Olesen til Asdal PANTER  f.omk.1330 (1484)
   2. Lage Ovesen til Clausholm Panter  omk.1332-1386 (1030)

2970. Anders Albertsen EBERSTEIN  f.omk.1280
   1. Johanne Andersdatter Eberstein  omk.1325-før 1419 (1485)
   2. Albert Andersen til Tovskov EBERSTEIN 

2972. Oluf Olufsen til Stadager LUNGE  f.Roskilde
   1. Juliane Olufsdatter LUNGE onk.1316-
   2. Oluf Olufsen til Mosegaard LUNGE omk.1330
   
3. Jakob Olufsen til Højstrup og Skjoldenæs Lunge  omk.1336-før 29 jun.1387 (1486)
   4.
Cecilia Olufsdotter LUNGE omk.1337
   5. NN Olufsdatter LUNGE omk.1338
   6. Helene til Bjernede LUNGE (ane ??)
   7. Ebbe Olufsen LUNGE  

2992. Niels JUEL  f.omk.1320 Øgelstrup, Ulvborg, Viborg
   1. Palle til Øgelstrup Juel  før 1350- (1496)

2996. Arnest FASTI f.omk.1320 Ørregård, Ringkøbing
   1. Christiern Arnetsen Fasti  omk.1348- (1498)

3002. Laurids Offesen HVIDE  død eft.1377
   1. NN Lauridsdatter Hvide (1501)
3003. Lene NN

3004. Peder til Holbækgaard MUNK
  f.omk.1282 Holbækgaard,Holbæk død eft. 1367 Identisk med ane 2886
   1. Ellen Pedersdatter Munk (1443)
   2. Mogens til Holbækgaard og Boller MUNK 
   3. Stig til Nørgaard MUNK (1502)
   4. NN Pedersdatter til Nørgaard MUNK 
   5.  Poul Pedersen til Holbækgaard MUNK 

                                                                  Tip 18 Oldeforældre

4096. Halstein Thorleifsson
  f.før 1302 Trondheim, Norge død eft.1345 sansynligvis på gården Egge
 Et par breve fra 1302 1303 fra den norske kong Håkon Magnusson beordres Hallstein Thorleifsson og Audun Vigleiksson til at afgøre en sag for Nidaros Domkirke.
I 1326 omtales han son en gammel herre fra kong Håkons tid.

   1. Nikolaus Halsteinsson (2048)

4112. Jens NN BROK
   1. Anders Jensen til Essendrup BROK  omk.1311-1355 (2056)

4114. Niels til Hikkebjerg BROK (Niels Brok den yngre)  f.omk.1278 Hylke, Skanderborg død eft.1356
   1. Johanne Nielsdatter til Nielstrup BROK  omk.1311-1372 (2057)
   2. Esge BROK 
   3. Magareta BROK 
   4. Ingeborg BROK 

4116. Laurids Jonsen PANTER  f.omk.1280 Langeland,Svendborg død 6 apr.1340 begravet på Langeland
   1.  Peder Lauridsen PANTER omk.1312-
  2. Johannes Laurentsen PANTER
  -eft.1364 (2058)
4115. Margrethe Countess of Gutzkow 
f.1295 Salzwedel, Brandenburg

2118. Johannes Offesen NEB  f.før.1299 død 20 jun.1349
   1. NN Jensdatter til Vemmetofte NEB (2059)

2120. Niels Ovesen til Asdal og Bøgested PANTER  f.omk.1270 Asdal, Hjørring død eft.1355
   1. Ove Nielsen PANTER  omk.1300-
død eft.1347 (2060)
   2.
Henrik Nielsen PANTER før 1314-
2121. Johanne Andersen STENBRIKKE  f.før 1300 Kokkedal, Torslev, Hjørring

2288. Torsten Vilde til Bratskov ROTFELD  f.omk.1244 Bratskov, Brovst,Hjørring
   1. Ud Torstensen til Bratskov ROTFELD  omk.1274-1307 (2144)

4296.
Albrecht til Ørnhoved Count of Everstein  f.omk.1230 død 1289 Lybeck begravet i Viborg
Albrecht var en af Eriks Klippings tyske riddere
   1. Anders Albertsen EBERSTEIN f.omk.1280 (ane 2970)
   2. Ludvig Albertsen EBERSTEIN 
   3. Albert Albertsen EBERSTEIN   (2148)
   4. Henrik Albertsen til Tybjerggaard EBERSTEIN
 
4297. Marianne Esbernsdatter UDSEN 
f.omk.1240 død 1283 begravet i Viborg

4298. Jens KALF  f.omk.1250 Lund,Malmöhus,Sweden død eft.1274
      1. Ingerd Jensdatter KALF 
omk.1278 (2149)
4299. Cecilie Nielsdatter GALEN  f.omk.1250 død 28 jul.1318

4976. Svend til Voldbjerg KRAG  f.før 1326 Voldbjerg,Hee,Ringkøbing
      1. Niels Svendsen til Voldberg og Søndervang KRAG  før 1363-eft.1408 (2488)

5456. Jon Viffertsen til Torstedlund VIFFERT  f.omk.1370
Torstedlund, Aarestrup, Aalborg død eft.1419
1397 væbner
   
1. Viffert Jonsen til Torstedlund VIFFERT  omk.1400- (ane 721)
   2. Palne Jensen VIFFERT  omk.1402 (2728)
   3.
Karen Jonsdatter VIFFERT 
   4. Anne Jonsdatter VIFFERT
 
5457. Sophia Jensdatter LØVENBALK 
f.1415 død 1493

5458. Tønne RØNNOW
   1. Lene RØNNOW  omk.1416 (2729)
   2. Korfitz til Faareveile RØNNOW 
   3. Anne RØNNOW omk.1434
5459. Margrethe Henriksdatter SIGGIM  f.omk.1385 Nybol,Aaborg

5568 og 5632. Mikkel til Balle KRUSE 
død eft.1447
   1. Peder KRUSE  f.omk.1410 (2784 og 2816)

5688. Bo til Vallø FALK  f.før 1351 død eft 1366
   1. Eskild til Vallø FALK  død 23 jul.1387 (2844)
5689. Cecilie Eriksdatter GYLDENSTIERNE  f.omk.1342 Aagaard, Kettrup, Thisted

5690. Evert MOLTKE  f.omk.1318 død 1365
Ridder 1350, dansk Rigsråd 1360
    1.  Elsif MOLTKE  omk.1338
   2. Christine Evertsdatter MOLTKE (2845)  
5691. Helene til Bjernede LUNGE 
død eft.1382

5692. Broder Simonsen BAAD 
f.omk.1340
   1. Abraham Brodersen til Skedal BAAD -28 Aug 1410 (2846)

5768. Erik Christoffersen Prince of Denmark  f.omk.1307 Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg død 1332 Kiel, Schleswig-Holstein begravet i Sorø
Med Konge 1324
  1. Niels Eriksen til Aunsbjerg LØVENBALK
  1331-1377 (2884)
   2. Margrete Eriksdatter LØVENBALK 
   3. Johan Eriksen LØVENBALK 
   4. Mikkel Eriksen LØVENBALK
 

5770. Johan RANTZAU  f.omk.1280 Rantzau, Slesvig-Holstein død eft.1326
Holstensk Ridder
Gift Abt 1323 
    1. Volmer (Breide) RANTZAU omk.1309-
   2. Sophie Johansdatter RANTZAU 
omk.1340 (2885)
   3. Cai (Gotskalk) RANTZAU før 1343-
5771. Abel BREIDE

5772. Jens Poulsen af Holbækgaard MUNK
  f.Holbækgaard,Holbæk død eft.1357
   1. Peder til Holbækgaard MUNK  omk.1282-eft. 1367 (2886)
   2. Niels Jensen af Keldebæk og Låstrup MUNK 
5773. Cecilie MUNK  f.omk.1280

5888. Niels HØEG  f.omk.1260 Elkjær,Aalborg
   1. Erik Nielsen til Sønder Elkjær HØEG  omk.1285-1345 (2944)

5908. Anders Esgesen BILD  f.omk.1256 Nordentoft, Tilsted, Thisted død eft.1314
   1. Esge Frost BILD  omk.1270-eft. 1346 (2954)

5920. Erik Nielsen til Sdr. Elkjær BANNER  f.omk.1285 Sønder Elkjær,Ajstrup,Aalborg død eft.1345
   1. Niels Eriksen Rød til Jerstrup BANNER  omk.1307-før 2 jul.1355 (2960)

5924. Niels RANI  f.før 1279 død 1315 i Vordingborg
Radbrækket og henrettet for at konspirere mod kong Erik Menved, på Christoffer 2. vegne

   1. Karl Nielsen RANI (2962)
5925. Margrete Jakobsdatter BLÅFOD

5936. Niels Ovesen til Asdal og Bøgested PANTER
  f.omk.1270 Asdal, Hjørring død eft.1355
   1. Ove Nielsen PANTER  omk.1300-eft.1347 Knivholt (2968)
5937. Johanne Andersen STENBRIKKE 
før 1300 Kokkedal, Torslev, Hjørring

5940. Albrecht til Ørnhoved Count of Everstein  f.omk.1230 død 1289 Lybeck begravet i Viborg Identisk med ane 4296
Albrecht var en af Eriks Klippings tyske riddere
   
1. Anders Albertsen EBERSTEIN f.omk.1280 (ane 2970)
   2. Ludvig Albertsen EBERSTEIN 
   3. Albert Albertsen EBERSTEIN   (2148)
   4. Henrik Albertsen til Tybjerggaard EBERSTEIN
 
5941. Marianne Esbernsdatter UDSEN 
f.omk.1240 død 1283 begravet i Viborg Identisk med ane 4297

5944. Oluf Iversen LUNGE  f.før 1268 Roskilde død før 1302
Bispelensmand Bjernede og Fodby
   1. Oluf Olufsen til Stadager LUNGE (2972)

6004. Offe Andersen til Torup HVIDE f.omk.1292 Kongsdal,Undløse,Holbæk død 1350 Bahus begravet i Torup
Killed defending Bahus
   1. Anders Offesen til Torup og Randrup HVIDE 
   2. Laurids Offesen HVIDE  død eft.1377 (3002)
6005. NN Lauridsdatter ABILDGAARD 
f.omk.1300 Ribe

6008. Jens Poulsen af Holbækgaard MUNK  f.Holbækgaard,Holbæk død eft.1357 Identisk med ane 5772
   1. Peder til Holbækgaard MUNK  omk.1282-eft. 1367 (2886 og 3004)
   2. Niels Jensen af Keldebæk og Låstrup MUNK 
6009. Cecilie MUNK  f.omk.1280 Identisk med ane 5773


   Tip 19 Oldeforældre
Fra og med tip 19 begynder jeg en ny måde at beskrive familien på, nu gør jeg familierne færdige, således starter jeg med familien PANTER altså tip 18 nr. 4116, hvis forældre får nr.2 og 3, når jeg er færdig med denne familie fortsætter jeg med næste tip 18, hvis vedkommende har forfædre der går videre. "Børne anerne" er med kursiv. Tip 19 børnene henviser til ders placering ovenfor.


                Adelsfamilierne
               
Adelsfamilierne med de karakteristiske familienavne starter i 12 - 13oo, og hvis de ikke har forbindelse til  udlandet eller kongefamilien, er det svært slægtshistorisk at komme længere tilbage, dem af min familie, der rækker længst tilbage og som ikke er i forbindelse med konge familien eller udlandet ( udover  tilflyttede tyskere eller Slesvig/holstenere ), er oplistet nedenfor, indtil vi når BARFOED, GALEN og LØVENBALK slægterne som er en historie for sig selv, fordi de er blandet en del ind i kongeslægten, så derfor er disse slægter og deres medløbere sammen med "udefra kommende slægter, der går langt tilbage, placeret under år ca.  1000-1300       
                                                                                                  

                                                                                                      Tip 19

2. Jon PANTER
 
f.omk.1250 Langeland,Svendborg
      1. Laurids Jonsen PANTER  omk.1280-6 apr.1340  (4116)

2. Viffert VIFFERT
      1. Jon Viffertsen til Torstedlund VIFFERT  omk.1370-eft.1419 (5456)


2. Niels BANNER  f.omk.1260 Elkjær,Aalborg
   1. Erik Nielsen til Sdr. Elkjær BANNER  omk.1285-eft.1345 (5920)

2. Henrik SIGGIM 
f.omk.1360 Nybol,Aaborg
   1. Margrethe Henriksdatter SIGGIM  omk.1385-(5459)

2. Niels KRUSE  f.før 1360
   1. Mikkel til Balle KRUSE  død eft.1447 (5568 og 5632)

2. Jakob BLÅFOD  død eft.1303
  
 1. Margrete Jakobsdatter BLÅFOD (5925)

16. CHRISTOFFER II KING OF DENMARK  f.29 sep.1276 død aug.1332 Nykøbing F begravet i Sorø
Børn med Eufemia of Pommern Queen of Denmark:
   1. VALDEMAR IV ATTERDAG KING OF DENMARK 1320-
Børn med Inger Iversdatter LUNGE:
        Regitze Christoffersdatter LØVENBALK  omk.1306-
   8. Erik Christoffersen Prince of Denmark  omk.1307-1332 (5768)
17. Inger Iversdatter LUNGE 
f.omk.1276 Avnsbjerg,Sjorslev,Viborg
NN "en jomfru af de Lunger"

20. Cai RANTZAU  f. Rantzau, Slesvig-Holstein død 1350
   10. Johan RANTZAU  (5770)
   2. Eler RANTZAU 
21. Christine RANTZAU  død eft.1326

22. Markvad BREIDE
   11. Abel BREIDE (5771)
23.
Margrethe Of Denmark

24. Poul Mogensen til Holbækgaard MUNK  f.Holbæk død eft.1326
   12. Jens Poulsen af Holbækgaard MUNK  1357- (5772)

Se fortsættelsen hos Tip 21
Løvenbalk, Kongeslægten,
RANTZAU, MUNK, BREIDE

                                                                                                         NEB  
                                                                     Tip 19

2. Uffe Nielsen NEB
 f.før 1268 død 1293
   1. Johannes Offesen NEB  f.før.1299 død 20 jun.1349 (2118) 

                                                                                                       Tip 20

4. Niels NEB
      1. Uffe Nielsen NEB  f.før 1268 død 1293
      Hemming Nielsen NEB 
5. NN Grevinde af Gleichen
  

                                                                                                      
                                                           
STENBRIKKE
                                                     Tip 19

2. Anders Aagesen STENBRIKKE  f.omk.1300 Kokkedal, Torslev, Hjørring
   1. Johanne Andersen STENBRIKKE  f.før 1300 (2121)

                                                                                                      
Tip 20

4.
Aage STENBRIKKE
 
f.omk.1270 Kokkedal, Torslev, Hjørring
      1. Anders Aagesen STENBRIKKE  f.omk.1300 Kokkedal, Torslev, Hjørring

                                                                      
    
                                                                 BROK
                                                                      Tip 19
                                                      
1. Niels BROK (Niels BROK den ældre) 
f.omk.1237 Hylke, Skanderborg død eft.1330
       1. Niels til Hikkebjerg BROK (Niels Brok den yngre) 
1278-eft.1356 (4114)

                                                                     Tip 20

2.
NN BROK
      1. Niels BROK (Niels BROK den ældre)  f.omk.1237 Hylke, Skanderborg død eft.1330
      Esge BROK 
                                                                                                

                                                                ROTFELD
                                                                     Tip 19


2. Brod Ingesen til Bratskov ROTFELD
  f.omk.1214 Bratskov, Brovst, Hjørring
   1. Torsten Vilde til Bratskov ROTFELD  omk.1244- (2288)

                                                                                                    
Tip 20

4. Inge ROTFELD
  f.omk.1184 Bratskov,Brovst,Hjørring
      1. Brod Ingesen til Bratskov ROTFELD  f.omk.1214 Bratskov, Brovst, Hjørring

                                                                  FALK
                                                   Tip 19

2.
Eskild Krage til Vallø FALK  f.før 1316 
   1. Bo til Vallø FALK 
f.før 1351 død eft 1366 (5688)

                                                                                                      Tip 20

4. Eskild Krage FALK  f.før 1254 død eft.1275
   2. Eskild Krage til Vallø FALK  f.før 1316 


                                                                                              PANTER 
                                                 Tip 19
 
8. Ove Lagesen PANTER  f.omk.1240 Asdal, Hjørring
   1. Niels Ovesen til Asdal og Bøgested PANTER  omk.1270-eft.1355 (2120)
      Jens Ovesen PANTER 
   

                                                                  Tip 20

16. Lage Ovesen PANTER
  død eft.1302
Ridder i Jylland
      1. Ove Lagesen PANTER  f.omk.1240
      Jens Lagesen PANTER 

                                                                                                  Tip 21

32
.
Ove / Åge NN PANTER
      2. Lage Ovesen PANTER   død eft.1302

                                                                                                  
                                                                                                  KRAG
                                                 Tip 19
2. Malte  Krag
  
   1
. Svend til Voldbjerg KRAG  før 1326- (4976) 
   2. Las Maltesen til Albæk KRAG 

                                                                                                  Tip 20
4. NN Madsen KRAG
      1. Malte  Krag 

                                                                  Tip 21 
8.
Matheus CRAC død eft.1295
      2. NN Madsen KRAG

 
                                                         ABILDGAARD
                                                                  Tip 19

2. Laurids Lauridsen ABILDGAARD
  f.omk.1272 Ribe død eft.1332
   1. NN Lauridsdatter ABILDGAARD  omk.1300- (6005)


                                                                  Tip 20

4. Laurids ABILDGAARD
  f.omk.1250
   Omk 1270 - Timme (Tyge) Lauridsen til Rødkilde ABILDGAARD 
   2. Laurids Lauridsen ABILDGAARD
  f.omk.1272 Ribe død eft.1332
                  
                                                                  Tip 21

8. Tyge ABILDGAARD 
f.omk.1230 Ribe
   4. Laurids ABILDGAARD  f.omk.1250
   
                                                                                                    
Tip 22

16. Tyge ABILDGAARD
  f.omk. 1200 død omk.1260
   8. Tyge ABILDGAARD  f.omk.1230 Ribe

                                                                                                      BILD
                                                                                                    
Tip 19
2. Esge Udsen BILD  f.omk.1234 Nordentoft, Tilsted, Thisted
    Strange Esgesen BILD omk.1254-
   1. Anders Esgesen BILD  omk.1256-eft.1314 (5908)   

                                                                                                    
Tip 20

4. Ud Ebbesen til Norringtoft BILD  f.omk.1204 Nordentoft, Tilsted, Thisted
   2. Esge Udsen BILD  f.omk.1234 Nordentoft, Tilsted, Thisted

                                                                                                   
Tip 21

8. Ebbe Skammelsen til Norringtoft BILD 
f.omk.1174 Nordentoft, Tilsted, Thisted
   4. Ud Ebbesen til Norringtoft BILD  f.omk.1204 Nordentoft, Tilsted, Thisted

                                                                                                 Tip 22

16. Skammel BILD  f.omk.1144 Nordentoft, Tilsted, Thisted
   8. Ebbe Skammelsen til Norringtoft BILD 
f.omk.1174 Nordentoft, Tilsted, Thisted

                                                                                            MOLTKE
                                                                  Tip 19

2.
Eberhard til Detershagen MOLTKE  f.omk.1274 død eft.1328
Kom til Danmark 1315
   1. Evert MOLTKE  omk.1318-1365 (5690)
    Fikke af Kyse MOLTKE 
    Conrad ( Cort ) til Fårebæksholm MOLTKE 
                                       
                                                                                                     Tip 20

4. Eberhard of Redebas, Stridfelt and Langen-Trechow MOLTKE  f.før 1266 død 10 mar 1310
Ridder
   2. Eberhard til Detershagen MOLTKE  f.omk.1274 død eft.1328
   Fikke af Møn til Skafterup MOLTKE
   Omk 1316 - Henrik til Westenbrügge MOLTKE
   før 1336 - Cort til Westenbrügge MOLTKE 
   Albert til det meklenborgske Zabel MOLTKE
  Arnold MOLTKE
   Henning MOLTKE 

                                                                                                       
  Tip 21

8. Johann MOLTKE  f.før 1255 død eft.1270
   Før 1255 - Albert MOLTKE
   4. Eberhard of Redebas, Stridfelt and Langen-Trechow MOLTKE  f.før 1266 død 10 mar 1310

                                                                                                            Tip 22

16.
Matthæus MOLTKE  f.omk.1220 død omk. 1246
Ridder i Mecklenburg
   8. Johann MOLTKE  f.før 1255 død eft.1270
   Frederik MOLTKE 

 
   
    
                                                            RØNNOW
                                                                      Tip 19

2.
Nicolaus "Kierl" RØNNOW  f.omk.1354 Ronnow,Segeberg,Slesvig-Holstein,Prussia død eft.1403
1380 called Nicolaus Kierl dictus Rennowe
   1. Eiler RØNNOW omk. 1386
   2. Beata RØNNOW omk.1391
   3. Tønne Rønnow (5458)
   4. Markvad RØNNOW


                                                                                                        
Tip 20

4. Markvard Groper Rennow RØNNOW
  f.omk.1324Ronnow,Segeberg,Slesvig-Holstein
      1.Nicolaus "Kierl" RØNNOW  f.omk.1354 Ronnow,Segeberg,Slesvig-Holstein,død eft.1403

                                                                                                        Tip 21

8.
Hennikinus Ronnowe RØNNOW
 
f.omk.1293Ronnow,Segeberg,Slesvig-Holstein
      2. Markvard Groper Rennow RØNNOW  f.omk.1324 

                                                                                                       Tip 22

16.
Johannes de Rennowe RØNNOW  f.omk.1263Ronnow,Segeberg,Slesvig-Holstein
      4. Hennikinus Ronnowe RØNNOW 
f.omk.1293 

                                                                                                        Tip 23

32.
Johannes de Rennowe RØNNOW  f.omk.1233Ronnow,Segeberg,Slesvig-Holstein
      8. Johannes de Rennowe RØNNOW  f.omk.1263 

                                                                                                      
Tip 24

64.
Bertoldus de Rennowe RØNNOW  f.omk.1205Ronnow,Segeberg,Slesvig-Holstein
     
 16. Johannes de Rennowe RØNNOW  f.omk.1233